Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų sauga ir sveikata

  Įžanga. Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos darbe nuostatai. Darbuotojų saugos ir sveikatos samprata, tikslai. Pagrindinės sąvokos. Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybinis valdymas. Priežiūros tarnybos. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija įmonėje. Instruktažai, jų rūšys. Instrukcijų ruošimas, tvirtinimas. Darbuotojų instruktavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe mokymas, atestavimas. Darbdavių, darbuotojų teisės ir pareigos. Nelaimingi atsitikimai, jų priežastys. Nelaimingų atsitikimų tyrimas, apskaita. Profesinės ligos, jų tyrimas ir apskaita. Potencialiai pavojingi įrenginiai, pavojingi darbai. Leidimas dirbti su potencialiai pavojingais įrenginiais, pavojingus darbus. Ekonominės priemonės ir atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų pažeidimus. Darbo higiena. Darbo aplinkos, darbo vietų, gamybinės buities reikalavimai. Darbo sąlygos. Darbo vietų higieninis įvertinimas. Kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų saugumo garantija gamybos proceso metu. Priemonės nelaimingiems atsitikimams gamyboje išvengti. Darbo ir poilsio laikas. Jaunimo, moterų ir riboto darbingumo asmenų darbas. Eismo organizavimas įmonių teritorijoje. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Apsauga nuo gamybinio triukšmo. Apsauga nuo vibracijos. Elektrosauga. Sąvokos, apibrėžimai, terminai. Elektros srovės pavojingumas žmogui. Elektros traumos, smūgiai. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Saugumo užtikrinimas eksploatuojant elektros įrenginius. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Saugos reikalavimai eksploatuojantiems elektros įrenginius pavojingomis sąlygomis. Elektrosaugos reikalavimų užtikrinimas ir kontrolė. Elektrosaugos norminiai aktai. Atsakomybė. Priešgaisrinė sauga. Degimo ir sprogimo procesas. Degios medžiagos. Gaisrų priežastys. Mechanizmų, konstrukcijų ir patalpų atsparumas ugniai. Priešgaisrinės saugos organizavimas Lietuvos įmonėse. Gaisrų gesinimo būdai, priemonės. Techninės priemonės žmonėms įspėti apie gaisrą. Žmonių evakuacija iš pastatų ir patalpų. Darbdavio, darbuotojų veiksmai gaisro atveju. Apsauga nuo žaibo ir statinio elektros krūvio.
  Sauga, konspektas(70 puslapių)
  2006-01-04
 • Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje

  Įvadas. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą Lietuvos Respublikoje (LR). Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų sistema. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse. Reikalavimai darbo aplinkai, darbo vietoms, darbų organizavimui. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos ir socialinis draudimas. Ekonominės priemonės ir atsakomybė. Saugaus darbo organizavimas įmonėse. Darbuotojų mokymas ir atestavimas. Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas. Asmeninės apsaugos priemonės. Profesinės rizikos vertinimas. Potencialiai pavojingi įrenginiai, pavojingi darbai. Elektros saugos pagrindai. Priešgaisrinė sauga. Darbo higiena. Pirmoji medicinos pagalba. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimas. Darbo ergonomika. Darbų sauga statyboje. Statinio projektuotojo pareigos ir atsakomybė. Statybos užsakovo pareigos ir atsakomybė. Statybos rangovo pareigos įrengiant darbovietes statyboje. Antžeminių ir požeminių statybos darbų sąrašas. Darbuotojų saugai ir sveikatai labai pavojingų darbų statybvietėse sąrašas. Pastolių statymas ir naudojimas. Nešiojamų kopėčių naudojimas. Kėlimo kranų saugos naudojimosi taisyklės. Kėlimo įranga. Krovinių kėlimas rankomis. Transportavimo darbai statybos aikštelėje. Ekskavatoriai. Poliakalės. Plentvoliai. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant žemės darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant konstrukcijų montavimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant betonavimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant mūro darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant ruloninių stogo dangų įrengimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata dengiant stogus banguotais lakštais. Darbuotojų sauga ir sveikata atliekant stališkuosius darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant tinkavimo darbus. Darbuotojų sauga ir sveikata vykdant dažymo darbus. Priedai (2).
  Sauga, konspektas(101 puslapis)
  2006-05-22
 • Darbuotojų sauga ir sveikata: mažmeninė prekyba UAB "Mega"

  Įvadas. Susipažinimas su UAB "Mega". Profesinės rizikos vertinimo nuostatai UAB "Mega". Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinė kontrolė. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai. Darbuotojų pareigos.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-27
 • Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje (2)

  Įvadas. Įmonės gamybinė veikla ir rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Įvertinti ar darbo aplinka, darbo priemonės įmonėje atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Elektrosauga įmonėje. Priešgaisrinė sauga. Lietuvos Respublikų institucijų dokumentai reglamentuojantys saugų ir sveiką darbą analizuojamai įmonei (įstatymai, higienos normos, kodeksai). Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2007-02-23
 • Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje: UAB "Mantinga"

  Įvadas. Įmonės gamybinė veikla ir rizikos faktoriai. Gamykla. Minikepyklos. UAB "Mantinga" rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Darbuotojų mokymas, instruktavimas, atestavimas įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėje. Vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė įmonėje. Nelaimingų atsitikimų tyrimas ir apskaita. Profesinės rizikos vertinimas įmonėje. Apsauga nuo elektros. Priešgaisrinė sauga.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2007-09-26
 • Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas: trąšų ir azoto junginių gamybos įmonėje UAB "ARVI"

  Įvadas. Darbo metu išanalizuota UAB "ARVI" ir ko įmonės būklė saugaus ir sveiko darbo požiūriu. Įmonės gamybinė veikla. Įmonėje egzistuojantys rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Darbo laiko trukmė. Poilsio laikas. Įvertinti ar darbo aplinka atitinka DSS teisės aktų nustatytus reikalavimus. Elektrosauga įmonėje. Priešgaisrinė sauga įmonėje. Lietuvos respublikos institucijų dokumentai reglamentuojantys saugų ir sveiką darbą. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2006-05-25
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) organizavimas įmonėje. Profesinės rizikos veiksnių įvertinimas, dirbant su hidropneumatiniu traktoriniu purkštuvu

  Įvadas. Analizė. Bendroji įmonės organizacinė struktūra. DSS valdymo schema. Įsakymai dėl paskyrimo eiti pareigas ir kiti darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Padalinių vadovų atsakomybė. Pareiginės ir DSS įvadinės instrukcijos. Saugos ir sveikatos priemonių planavimas. Darbuotojų sveikatos tikrinimas, vidinė saugos ir sveikatos kontrolė, darbuotojų saugos ir sveikatos atstovavimo būdai. Instruktavimas darbo vietose, darbuotojų mokymas ir atestavimas. Profesinės rizikos vertinimas. DSS būklės pasas. Nelaimingi atsitikimai per 1999 – 2004 m. Išvados. Profesinės rizikos veiksnių įvertinimas, dirbant su hidropneumatiniu traktoriniu purkštuvu. Įvadas. Analitinė dalis. Rizikos nustatymo kortelė. Išvados.
  Sauga, namų darbas(14 puslapių)
  2006-03-23
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė autotransporto įmonėse

  Bendroji tyrimo charakteristika, Darbuotojų saugos ir sveikatos autotransporto įmonėse būklė ir ją sąlygojantys veiksniai, Saugos ir sveikatos būklė autotransporto įmonėse, Nelaimingų atsitikimų autotransporto įmonėse pagrindiniai veiksniai ir priežastys, Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų autotransporto įmonėse charakteristika, Traumatizmas ir profesinis sergamumas autotransporto įmonėse pagal darbuotojų vertinimus, Traumatizmas ir profesinis sergamumas autotransporto įmonės pagal ekspertų vertinimus, Sveikatos tikrinimo tvarka, Darbo ir poilsio režimas, Teisės aktų, parengtų pagal Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, įgyvendinimas, Krovininių automobilių ir autobusų parko kitimo tendencijos, Autotransporto įmonių darbo vietų ir darbo priemonių charakteristika saugos ir sveikatos požiūriu, Autotransporto įmonių darbo vietų ir darbo priemonių tipologija, Rekomendacijos steigiamoms modernizuotoms darbo vietoms ir darbo priemonėms siekiant, kad jos atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus. Traumatizmo prevencijos ir ją reglamentuojančių dokumentų tobulinimas, įvertinant sąryšį su esama darbuotojų saugos ir sveikatos būkle autotransporto įmonėse, Pagrindinės nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų raidos tendencijos, Pagrindinės nelaimingų atsitikimų veiksnių ir priežasčių kitimo tendencijos, Saugos ir sveikatos tobulinimo autotransporto įmonėse strateginiai scenarijai, Saugos ir sveikatos tobulinimo autotransporto įmonėse tikslai ir jų įgyvendinimo priemonės, Išvados. Priedai (4).
  Sauga, diplominis darbas(61 puslapis)
  2005-03-08
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija dirbant veikiančiuose elektros įrenginiuose

  Bendroji dalis. Rizikos veiksniai. Saugos priemonės. Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo profesinės rizikos poveikio. Apsaugos priemones. Apsauginius šalmus naudoti. Apsauginį veido skydelį naudoti. Apsauginius akinius naudoti. Prieštriukšmines ausines arba kamščius naudoti dirbant. Pirštines apsaugai nuo vibracijos mūvėti. Apsaugai nuo įdūrimų. Apsaugai nuo dulkių. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą išsilavinimo reikalavimai darbuotojams, kuriems suteikiamos apsaugos nuo elektros kategorijos darbams žemosios įtampos elektros įrenginiuose.
  Sauga, pavyzdys(14 puslapių)
  2010-03-03
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija sekretorei

  Darbo vietos saugos ir sveikatos instrukcija sekretorei. Bendroji dalis. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(9 puslapiai)
  2006-04-13
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos

  Bendroji dalis. Krovėjas privalo žinoti. Krovėjas turi teisę. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Krovėjo veiksmai prieš darbo pradžią. Krovėjo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Krovėjo veiksmai baigus darbą. Sandėlininkas privalo. Sandelininkas turi teisę. Sandėlininko veiksmai prieš darbo pradžią. Sandelininko veiksmai darbo metu. Sandėlininko veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Sandelininko veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(8 puslapiai)
  2008-01-14
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo tvarka darbo vietoje

  Bendrosios nuostatos. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų turinio taisymas. Apskaita. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Darbuotojų, kurie darbdavių susitarimu siunčiami laikinam darbui į kitą įmonę, atlieka kontrolės funkcijas, patarnavimo darbus ir paslaugas kitose įmonėse, instruktavimo tvarka.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimas

  Įvadas. Įstatymo paskirtis ir sąvokos. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Atskirų darbuotojų grupių saugos ir sveikatos garantijos. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimai. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-03-26
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos išsaugojimas Aušros Zaliauskaitės viešojo maitinimo įmonėje "Paragauk"

  Įvadas. Darbų saugos organizavimas tame objekte. Įmonės veiklos ir steigimo dokumentai. Įsakymas dėl pareigų pasiskirstymo. Darbuotojų mokymas, atestavimas saugos darbe klausimais. Darbo vietos ir joms reikalingos instrukcijos. Potencialiai pavojingų įrengimų ir darbų aprašymas. Sveikatos profilaktinio patikrinimo dokumentai maitinimo įstaigose. Bendrieji darbų saugos reikalavimai įmonėje. Ekologiniai reikalavimai. Bendrieji elektrosaugos reikalavimai. Darbo vietų higieninio įvertinimo protokolai. Priešgaisrinė sauga. Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų ir avarijų tyrimo tvarka. Struktūrinė atsakomybės schema. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Pareigybinės instrukcijos. Konkrečios darbo technologijos analizė darbų saugos požiūriu. Pagrindinės darbo operacijos. Darbo priemonės ir darbuotojai. Kenksmingi ir pavojingi veiksniai šiose operacijose ir pavojingos darbo priemonės. Darbų saugos instrukcijos konkretiems darbuotojams.
  Sauga, referatas(34 puslapiai)
  2006-06-01
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje

  Bendrosios nuostatos. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų turinio taisymas. Apskaita. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Darbuotojų, kurie darbdavių susitarimu siunčiami laikinam darbui į kitą įmonę, atlieka kontrolės funkcijas, patarnavimo darbus ir paslaugas kitose įmonėse, instruktavimo tvarka. Instruktavimo darbo vietoje instrukcijos rekomenduojama struktūra ir turinys.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-04
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas Lietuvoje

  Įvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos samprata. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbo organizavimas Lietuvos įmonėse. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija įmonėje. Instruktažai, jų rūšys, instrukcijų ruošimas, pravedimas. Išvados ir siūlymai.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-04-10
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas Lietuvoje

  Aktualumas. Tikslas: Išanalizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą Lietuvoje Uždaviniai. Žmogaus saugos samprata, reikšmė ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija įmonėje. Darbdavių pareigos ir teisės. Darbuotojų pareigos ir teisės. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2010-05-25
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo būdai autotransporto įmonėje "Baltic Custom"

  Diplominis darbas ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. DSS sąlygų gerinimo metodologiniai principai. Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo teorinė samprata, funkcijos ir būdai. Europos sąjungos ir Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys DSS sąlygų gerinimą. Reikalavimai keliami DSS sąlygoms autotransporto įmonėse. Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygos ir jų gerinimo galimybės transporto įmonėje. DSS sąlygų tyrimo bendroji charakteristika. Traumatizmą ir sergamumą sąlygojančių veiksnių įvertinimas. DSS gerinimo priemonės ir jų veiksmingumo vertinimas. Vairuotojų darbo sąlygų vertinimas DSS požiūriu. Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo strategijos formavimas. Pagrindinės darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų tobulinimo kryptys. Ilgalaikiai darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės. Išvados ir siūlymai. Žodynas. Priedai (4). PowerPoint pristatymas. Problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodai. Pagrindinė hipotezė. Darbo struktūra. Nelaimingo atsitikimo tyrimo tvarka. Darbuotojų apklausa. Ar vairuotojai gerai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Respondentų pasisakymas apie pertraukas; sveikatos tikrinimų objektyvumą. Profesinės saugos ir sveikatos strategijos įmonėje įgyvendinimo priemonės. Išvados. Siūlymai.
  Sauga, diplominis darbas(92 puslapiai)
  2005-03-07
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto veikla

  Įvadas. Bendros nuostatos ir įmonės tarnybos steigimo tvarka. Įmonės saugos ir sveikatos specialisto funkcijos. Įmonės tarnybos specialisto pareigos ir teisės. Kvalifikaciniai reikalavimai įmonės tarnybos specialistui. Išvados. Priedai (2)
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-04-24
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto veikla (2)

  Įvadas. Bendros nuostatos ir įmonės tarnybos steigimo tvarka. Įmonės saugos ir sveikatos specialisto funkcijos. Įmonės tarnybos specialisto pareigos ir teisės. Kvalifikaciniai reikalavimai įmonės tarnybos specialistui. Išvados. Priedai (2).
  Sauga, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-09-15
Puslapyje rodyti po