Šperos.lt > Sauga > Saugos namų darbai
Saugos namų darbai

(89 darbai)

Administracinių patalpų valytojo darbo saugos ir sveikatos instrukcijaBendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Valytojo veiksmai prieš darbo pradžią. Valytojo veiksmai darbo metu. Valytojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Valytojo veiksmai baigus darbą. Skaityti daugiau
Aplinkos ir žmonių saugos užtikrinimo priemonės įmonėje: "UAB "Gėlių pasaulis"Įvadas. UAB "Gėlių pasaulis" vygdoma veikla. Saugos darbe vidinės kontrolės organizavimas įmonėje. Įmonės darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Uždarosios akcinės bendrovės "Gėlių pasaulis" saugos ir sveikatos instrukcijų sąrašas. Saugos ir sveikatos reikalavimai UAB "Gėlių pasaulis" darbo vietoms ir darbų organizavimui. Gaisrinės saugos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos, darbų ir civilinė saugaApskaičiuoti ūkinei komercinei veiklai naudojamų įmonės automobilių vidaus degimo variklių keliamą taršą ir mokestį už aplinkos teršimą. Identifikuosiu profesinės rizikos darbininko darbo vietoje veiksnius, kurie gali veikti darbuotojus, bei jų mažinimo priemones. Užpildysiu Profesinės rizikos nustatymo kortelę ir atliksiu profesinės rizikos vertinimą toje vietoje. Apskaičiuoju ūkinei komercinei veiklai naudojamų įmonės automobilių vidaus degimo variklių keliamą taršą ir mokestį už aplinkos teršimą. Nustatome koeficiento K2(ti) vertes. Apskaičiuojame mašinų vidutinį amžių. Iš lentelės parenkame K3(ti) vertes, kurios vertina mašinų konstrukcinių ypatumų įtaka teršalų kiekiui. Kadangi tam tikri ypatumai yra tik dalyje mašinų, galutinę K3(ti) reikšmę randame pagal formulę. Skaityti daugiau
Biologinė tarša. Pilietinės gynybos samprataĮvadas. Biologinė tarša. Biologinis teršimas. Biologiniai teršalai ir jų patekimo į organizmą keliai. Organizmo apsaugos mechanizmai. Pilietinės gynybos esmė ir būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Burnos higienisto darbo vietos saugos ir sveikatos instrukcijaSavarankiškas darbas Nr. 1. Bendroji dalis. Leidimo savarankiškai dirbti sąlygos. Darbo ir poilsio trukmė,pertraukos dirbant Ib kategorijos darbą. Pranešimai apie nelaimingus incidentus, gedimus, trūkumus tvarka. Asmens higienos reikalavimai. Atsakomybė už šios instrukcijos nevykdymą. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbo ir darbų saugos priemonių tikrinimo ar tinkami darbui tvarka. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojų veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojų veiksmai susidarius avarinei ar kitai ypatingai situacijai, incidentui, avarijai. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Darbo priemonių išjungimo, sustabdymo, palikimo, valymo, tepimo ir pan. tvarka. Darbo vietos sutvarkymo, jos perdavimo kitam darbuotojui tvarka. Atliekų pašalinimas. Asmens higienos reikalavimai. Skaityti daugiau
Chemiškai pavojingų objektų avarijosĮvadas. Cheminių medžiagų pavojingumo lygiai. Pavojingų medžiagų žymėjimas. Pavojingumo lygiai. Cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai. Saugaus darbo zonų nustatymas likviduojant avarijos pasekmes pavojingame objekte. Chemiškai pavojingi objektai Lietuvoje, jų registravimas. Cheminių avarijų prevencija. Skaityti daugiau
Civilinė darbo saugaElektros srovės pavojingumas žmogui. Apšvietimo būdai ir sistemos. Lengvų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Skaityti daugiau
Civilinė ir darbo sauga (3)Darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. Mikroklimato parametrai. Cheminė aplinka. Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės Oro užterštumas dujomis, garais ir dulkėmis. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogui. Nepalankaus mikroklimato ir cheminės aplinkos poveikio profilaktika. Apšvietimas. Apšvietimo būdai ir sistemos. Šviesos šaltiniai. Apšvietos skaičiavimas. Triukšmas. Triukšmo poveikis žmogui. Apsauga nuo triukšmo. Vibracija. Apsauga nuo vibracijos. Apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė ir darbo sauga: kavinė-baras UAB "Muskatas"Įvadas. Trumpas įmonės aprašas. Lentelė. Kūriko, kūrenančio kietuoju kuru, darbų saugos ir sveikatos instrukcija. Žurnalas. Asmeninės apsauginės priemonės. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Paaiškinimas. Įsakymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Civilinė sauga (13)Bendrieji klausimai. Civilinės saugos tikslas ir uždaviniai. Priešgaisrinė sauga. Gaisrų priežastys. Savaiminis užsidegimas. Gaisrų gesinimas, būdai ir medžiagos. Pirmoji pagalba. Apalpimas. Skaityti daugiau
Civilinės saugos gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai ir vadovavimas jiemsĮžanga. Gelbėjimo ir kiti neatodėliotini darbai. Svarbiausi gelbėjimo darbai nelaimės židiniuose. Neatidėliotini darbai, šalinant komunalinių tinklų avarijas. Svarbiausi gelbėjimo darbai didelių gamtinių nelaimių atvejais. Svarbiausi gelbėjimo darbai radiacinės ir cheminės taršos vietose. Skaityti daugiau
Civilinės saugos perspėjimo signalaiCivilinės saugos perspėjimo signalai. Kaip elgtis atšalus orams, norint nesušalti ir neperšalti. Pavojai ant ledo. Skaityti daugiau
Civilinės saugos priemonės įmonėje: siuvykla UAB "Omniteksas"Trumpa įmonės charakteristika. Drabužių siuvykla UAB "Omniteksas". Pavojaus šaltiniai įmonėje susidaryti ekstremaliai situacijai. Pavojingos medžiagos ir jų kiekiai. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir jų trumpa charakteristika. Pavojingi statiniai. Galimos avarijos ir jų charakteristikos. Informacijos apie buvusias avarijas. Avarijų prevencija. Saugos tarnyba. Darbuotojų mokymas. Saugos dokumentacija. Apsaugos ir blokavimo įtaisai. Avarijų likvidavimo priemonės. Pranešimo apie avariją. Likvidavimo pajėgos. Gaisro gesinimo būdai. Kolektyvinės apsaugos ir asmeninės apsauginės priemonės. Evakuacijos. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo aplinka. Kenksmingi faktoriaiDarbo aplinka. Kenksmingi faktoriai. Gamybiniai aerozoliai. Organinės dulkės. Neorganinės dulkės. Fiziniai veiksniai. Nuodingosios (cheminės) medžiagos. Biologiniai veiksniai. Fiziniai perkrovimai. Psichinį stresą darbe sukeliantys veiksniai ir jų įvertinimas. Per didelis ir nepalankus darbo krūvis. Veiksniai, susiję su darbo turiniu. Socialiniai veiksniai. Stresinės reakcijos darbe. Stresinėms reakcijos įtakos turintys veiksniai. Darbo veiksniai, kurie gali sukelti psichinį stresą. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinė sauga (4)Įvadas. Profesinės rizikos vertinimas. Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai pagal pasekmes? Apibūdinkite kiekvieną iš jų. Priešgaisrinės saugos reikalavimai visuomeninės paskirties pastatuose. Ekstremalių situacijų priežastys. Svarbiausieji gelbėjimo darbai nelaimės židiniuose. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinė sauga (5)Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbo ir poilsio laikas. Saugaus darbo organizavimas įmonėje. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Patalpų klasifikavimas elektros srovės pavojingumo atžvilgiu. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Apsauga nuo elektros. Pirmoji pagalba įvykus elektros traumai. Apsauga nuo statinės elektros. Higienos reikalavimai gamybos patalpoms ir darbo vietoms. Saugaus darbo psichologija ir ergonomika. Gamybinių patalpų eksploatacija ir priežiūra. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje. Oro užterštumas technologinėmis dulkėmis. Oro užterštumas cheminėmis dulkėmis. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Apsauga nuo gamybinio triukšmo ir vibracijos. Gamybinių patalpų apšvietimas. Bendros žinios apie degimą. Priešgaisrinė profilaktika. Žmonių evakuacija iš pastatų ir patalpų. Medžiagų, konstrukcijų ir pastatų atsparumas ugniai. Technologinių procesų priešgaisrinė apsauga. Gaisrų priežastys. Gaisrų gesinimo priemonės ir būdai. Priešgaisrinis vandentiekis. Pirminės gaisrų gesinimo priemonės. Techninės priemonės žmonėms įspėti apie gaisrą. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinė sauga: trąšų ir substratų tyrimų vadovo veiklaLietuvos žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų centro trąšų ir substratų tyrimų vadovo veikla darbų saugos srityje. Trąšų ir substratų tyrimų vadovo veikla. Įstatyminiai aktai reglamentuojantys tokią veiklą. Galimi pažeidimai. Priemonių planas, mažinantys darbo veiklos pažeidimus. Darbų sauga laboratorijoje. Mėšlo ir srutų laboratorinių tyrimų technologinis procesas. Kenksmingi, pavojingi, darbingumą mažinantys veiksniai. Kenksmingi ir pavojingi veiksniai. Darbingumą mažinantys veiksniai. Apsaugos priemonės asmeninės. Apsauginiai drabužiai. Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Lietuvos žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų centro trąšų ir substratų laboratorijos laboranto saugos ir sveikatos instrukcija. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojų veiksmai prieš darbo pradžia. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinė sauga: UAB "Exus"Asmens dirbančio kompiuteriu saugos ir sveikatos instrukcija: bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugo priemones nuo jų poveikio. Dirbančio kompiuteriu veiksmai prieš darbo pradžią. Dirbančio kompiuteriu veiksmai darbo metu. Dirbančio kompiuteriu veiksmai avariniais atvejais. Dirbančio kompiuteriu veiksmai baigus darbą. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinės saugos projektas: AB "Sportas Plius"Įvadas. Įmonės pristatymas. Plaukimo trenerio saugos ir sveikatos instrukcija nr.11. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė nr. 32. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinės saugos projektas: UAB "Gintaras"Įvadas. Darbo tikslas – organizuoti saugų darbą vaikų poilsio ir reabilitacijos centre "Gintaras". Įmonės pristatymas. Bendrosios praktikos slaugytojo saugos ir sveikatos instrukcija. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Nukentėjusiosios paaiškinimas dėl nelaimingo įvykio darbe. Paaiškinimas dėl nelaimingo įvykio darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados. Skaityti daugiau
...