Šperos.lt > Sauga > Saugos konspektai
Saugos konspektai

(43 darbai)

Civilinė sauga (11)Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys. Naikinamieji veiksmai ir apsauga nuo jų. Individualios apsaugos priemonės. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Radiacinės ir cheminės žvalgybos bei dozimetrinės kontrolės prietaisai. Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Radiacinės ir cheminės žvalgybos bei dozimetrinės kontrolės prietaisai. Radiacinės ir cheminės situacijos vertinimas. Kenksmingos medžiagos, jų poveikis žmogaus organizmui. Jonizuojančioji spinduliuotė (gamtiniai, dirbtiniai šaltiniai), jos poveikis žmogaus organizmui. Gyventojų ir turto apsauga, jos organizavimas ekstremaliomis sąlygomis. Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai, vadovavimas jiems. Darbo aplinka, galimi kenksmingi ir pavojingi veiksmai. Bendrieji teisiniai ir organizaciniai saugos darbe reikalavimai. Nelaimingi atsitikimai, profesinės ligos. Elektros įrenginiai. I-oji medicininė pagalba, įvykus nelaimingam atsitikimui. Pirmoji pagalba įvykus elektros traumai. Pirmoji pagalba sumušimų ir žaizdų atvejais. Pirmoji pagalba lūžus kaulams. Pirmoji pagalba esant nudegimams ir nušalimams. Dirbtinis širdies masažas ir dirbtinis kvėpavimas. Skaityti daugiau
Civilinė sauga (5)Lietuvos Respublikos gyventojų teisės ir pareigos civilines saugos srityje. Priežastys, galinčios sukelti pavojų. Gyvybiškai svarbūs objektai. Civilinės saugos mokymas. Ekstremalių situacijų valdymas. Kas yra pavojingas objektas? Kuo radiacija baisi? Iš kur atsiranda radiacija? Sąvokos: jonizuojanti spinduliuotė, radioaktyvumas, pusamžis, sugertoji dozė, lygiavertė dozė, efektinė dozė, ekspozicinė dozė, apšvita; Si sistemos matavimo vienetai. Nesisteminiai matavimo vienetai. Skaityti daugiau
Civilinės saugos įvadinė instrukcijaCivilinės saugos įvadinė instrukcija (Metodinės rekomendacijos). Bendroji dalis. Pagrindinės sąvokos. Ekstremalios situacijos. Ekstremalios situacijos pagal kilimo priežastis. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Civilinės saugos signalai. Gyventojų apsaugos priemonės. Individualiosios apsaugos priemonės (IAP). Kolektyvinės apsaugos priemonės. Administracinės apsaugos priemonės. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai. Gaisras. Cheminė avarija. Radioaktyvus užteršimas. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai. Žemės drebėjimas. Kitos ekstremalios situacijos. Evakuacijos tvarka. Civilinės saugos valdymas įmonėje. Gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje. Skaityti daugiau
Darbo higiena (4)Darbo higiena. Pagrindiniai darbo aplinkos parametrai. Ventiliacija, ventiliacinės sistemos. Oro kondicionavimas. Triukšmas ir vibracijos darbo vietoje. Triukšmo mažinimo būdai. Individualios apsaugos priemonės. Saugumo technika. Saugumo reikalavimai naudojantis ar dirbant su elektros įranga. Apsauga nuo statinės elektros. Saugos ženklai. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinė saugaDarbo ir civilinė sauga. Mokomoji medžiaga neakivaizdininkams. Įvadas. Darbo sauga. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Nelaimingi atsitikimai darbe, tyrimas ir apskaita. Saugių darbo metodų mokymas ir įforminimas. Darbų saugos instrukcijos, jų parengimas ir apskaita. Elektrosaugos pagrindai. Higienos reikalavimai patalpoms ir darbo vietoms. Saugaus darbo psichologija ir ergonomika. Gaisrų kilimo priežastys. Priešgaisrinė profilaktika, gesinimo priemonės. Antropogeninis žmogaus veiklos poveikis gamtai. Oro ir vandens tarša ir apsaugos būdai. Civilinė sauga. Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai. Civilinės saugos struktūra. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Naikinamieji veiksniai ir apsauga nuo jų. Apsauga nuo jonizuojančios spinduliuotės. Apsauga nuo nuodingų medžiagų. Apsaugos priemonės. Radiacinės ir cheminės situacijos vertinimas. Gyventojų turto apsauga, jos organizavimas ekstremaliose situacijose. Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai, vadovavimas jiems. Skaityti daugiau
Darbo sauga (2)Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; Darbuotojų saugos ir sveikatos uždavinys; Saugaus darbo organizavimas Lietuvos įmonėse; Rizikos vertinimo etapai; Darbo-poilsio laiko organizavimas; Nelaimingas atsitikimas darbe; Nelaimingų atsitikimų klasifikacija; Nelaimingų atsitikimų priežastys; Nelaimingų atsitikimų tyrimas; Profesinė liga; Kenksmingi veiksniai darbo vietoje; Rizikos vertinimas; Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui; Apsaugos nuo elektros būdai; Pagrindinės saugos priemonės, naudojamos žemos įtampos elektros įrenginiuose; Gaisrų priežastys; Gaisrų gesinimo būdai; Pagrindinės gesinimo priemonės; Žmonių evakuacija iš patalpų; Apsauga nuo statinės elektros. Skaityti daugiau
Darbo sauga (23)Vietinė darbų saugos kontrolė. Darbdavio pareigos saugos atžvilgiu. Konkretūs darbo apsaugos pavyzdžiai. Nelaimingų atsitikimų darbe priežastys. Nesaugios darbo sąlygos. Medžiagų kėlimo ir transportavimo mechanizmai. Kopėčios, pastoliai, suolai, laiptai. Rankiniai ir kiti įvairūs įrankiai. Elektra. Gesintuvai. Nelaimingų atsitikimų veiksniai. Skaityti daugiau
Darbo sauga (4)Maitinimo įmonių klasifikavimo principai. Maitinimo įmonių veiklos struktūros analizė. Maitinimo įmonės pasirinkimo kriterijai. Maisto produktų tiekimo organizavimas į maitinimo įstaigas. Materialinės atsakomybės supratimas. Materialinis - techninis tiekimas. Maisto prekių priėmimas. Maitinimo įmonės patalpos. Ryšiai tarp patalpų. Taros ūkio organizavimas maitinimo įmonėje. Sandėlio ūkio organizavimas maitinimo įmonėje. Gamybos planavimo ir organizavimo supratimas. Darbo vietų organizavimas. Prekes lydintys dokumentai. Kita maitinimo įmonės dokumentacija. Naujų patiekalo receptūrų ruošimo ir tvirtinimo tvarka. Naujos maisto technologijos. Valgiaraščio sudarymas maitinimo įmonėje. Gamybos organizavimo ypatumai užsienio maitinimo įmonėse. Maisto produktų pirminio apdorojimo organizavimas bei patiekalų ruošimo organizavimas maitinimo įmonėje. Darbo laiko klasifikavimas. Maitinimo įmonės produkcijos kokybės ir darbo kontrolės organizavimas. Darbo grafikų sudarymas maitinimo įmonių darbuotojams. Skaityti daugiau
Darbo sauga (7)Gaisrai ir sprogimai: jų priežastys, pasekmės. Degimas. Degimo procesas. Kietų, skystų medžiagų ir dujų degimas. Medžiagų savaiminis įkaitimas ir užsidegimas. Sprogimai. Gaisro gesinimo organizavimas. Statybinių medžiagų, statybinių konstrukcijų, pastatų atsparumas ugniai. Gaisro gesinimas vandeniu, putomis, dujomis, milteliais ir kt. Gesintuvai. Ugnies gesinimo būdai. Gaisro gesinimo medžiagos. Gaisrinio vandens tiekimas. Gaisrinio saugumo reikalavimai įmonės teritorijai, pastatams, patalpoms, įrengimams, sandėliams, technologiniams procesams, darbams. Teritorijos priežiūra. Pastatai ir patalpos. Technologiniai procesai ir įrengimai. Medžiagų sandėliavimas. Valstybinė priešgaisrinė priežiūra. Priešgaisrinė apsauga įmonėje. Gaisrinė signalizacija. Automatinės gesinimo sistemos. Darbo ir poilsio laikas. Privalomas dirbančiųjų sveikatos tikrinimas. Darbuotojų mokymas, instruktavimas, atestavimas ir bendradarbiavimas su darbdaviu saugos darbe klausimais. Instruktavimas. Mokymas. Atestavimas. Darbų saugos instrukcijų ruošimas, tvirtinimas, apskaita. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Apskaita. Darbdavių bei darbuotojų atestavimas saugos darbe klausimais. Jaunimo, moterų ir riboto darbingumo asmenų darbas. Nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą bei iš darbo tyrimas, įforminimas, apskaita. Profesinės ligos, jų tyrimas ir apskaita. Privalomas asmenų (darbuotojų) higieninio ir pirmosios pagalbos mokymas. Įmonės DSS komitetas. Saugos darbe įmonėje organizavimas. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai, klasifikavimas. Mechaniniai virpesiai (vibracijos). Virpesius įvertinantys parametrai ir virpesių poveikis žmogui; virpesių darbo vietoje normavimus, įvertinimas, dirbančiųjų apsauga nuo kenksmingo virpesių poveikio. Triukšmas: triukšmą įvertinantys parametrai; poveikis žmogui; normavimas; įvertinimas, triukšmo mažinimu būdai ir priemonės; triukšmo poveikio dirbantiesiems mažinimas. Apšvietimas: darbo vietų apšvieta, poveikis dirbančiajam, normavimas, įvertinimas. Oro užterštumas dulkėmis; poveikis, įvertinimas, normavimas. Skaityti daugiau
Darbo sauga chemijos laboratorijojeDarbo sauga. Instruktažai. Bendrieji reikalavimai. Laboratorijoje gali dirbti asmuo. Kad laboratorija oficialiai veiktų, joje turi būti... Reikalavimai prieš pradedant darbą. Reikalavimai darbo metu. Bendri reikalavimai atskirom laboratorijom. Bendros darbo taisyklės. Reikalavimai baigus darbą. Reikalavimai avarinėje situacijoje. Dirbant laboratorijoje. Darbo sauga, dirbant su stikliniais indais ir ampulėmis. Saugus darbas su ampulėmis. Stiklo indų termoatsparumas. Saugus darbas su vakuumo aparatais. Darbo saugumo taisyklės. Distiliavimas po vakuumu. Tirpiklių distiliavimas: taisyklės. Šildikliai, šilumokaičiai. Užpildant voneles degiais šildikliais, reikia. Saugumo technika su dujiniais degikliais. Saugus darbas su dujų balionais. Indų plovimas. Saugus darbas su agresyviomis medžiagomis. Nuodingos medžiagos. Priešnuodžiai (cheminiai antidotai). Nuodingų medžiagų nustatymo ore būdai. Nuodingų medžiagų įsigijimas, gabenimas ir laikymas. Saugus darbas su šarminias metalais. Organiniai peroksidai. Peroksidų nustatymas. Organinių peroksidų pašalinimas. Dabas su organiniais peroksidais. Pasekmės. Cheminių medžiagų neutralizavimas. Reagentų sandėliavimas. Atskirai laikomų reagentų grupės. Sandėliavimas fabriko sąlygomis. Saugus darbas su elektra. Terminiai nudegimai. Cheminiai nudegimai. Pirmoji pagalba. Bendriausios taisyklės dirbti su elektros prietaisais. Draudžiama. Skaityti daugiau
Darbo sauga ergoterapeuto darbo vietojeĮvadas. Kaip kiloti pacientą. Pacientų kilojimo principai. Pakėlimas ir pakėlimo būdai. Toksinės medžiagos. Radiacija. Mikrobiologinė tarša. Skaityti daugiau
Darbo tvarkos taisyklėsBendroji dalis. Priėmimo į darbą formos ir tvarka. Darbo sutarties sudarymas, pakeitimas ir nutraukimas. Darbo laikas. Darbo apmokėjimas. Darbuotojo pareigos. Įstaigos administracijos (darbdavio) pareigos. Bendrieji vidaus tvarkos reikalavimai. Tvarkos reikalavimai administracinėse patalpose. Bendrosios darbuotojų ir padalinių vadovų pareigos. Baigiamieji nuostatai. Skaityti daugiau
Darbų ir civilinė saugaDarbų ir civilinė sauga. Saugos sąvokos ir jų apibūdinimai. Darbų saugos tikslas ir uždaviniai. Civilinės saugos tikslas ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos svarbiausi terminai, tikslas ir uždaviniai. Nelaimingų atsitikimų prevencija. Nelaimingų atsitikimų darbe psichologinės priežastys. Darbuotojų rizika ir atsargumas. Asmeninė, darbdavių ir objektyvi rizika. Pavojų atsiradimas ir plėtra. Baimė ir sąmyšis. Sveikatos saugos pagrindai. Saugus vanduo ir maistas. Žmogaus aplinka. Žmogaus sveikata. Darbo higiena. Mikroklimatas, jo įtaka žmogaus organizmui, normavimas. Gamybinės dulkės, jų įtaka žmogaus organizmui. Kenksmingos cheminės medžiagos, jų charakteristikos ir poveikis žmogaus organizmui. Apšvietos būdai ir sistemos ir apšvietimo matavimas ir normavimas. Priešgaisrinės sauga. Gaisrų priežastys. Degimo proceso esmė, degimo sąlygos. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Evakuacija gaisro metu. Gaisrų gesinimas miškuose ir durpynuose. Elektrosauga. Apsaugos nuo elektros priemonės. Pirmoji pagalba. Galvos traumos. Žaizdų tvarstymas. Kraujavimas. Nudegimas. Nušalimas, sušalimas. Darbų saugos organizavimas. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Valstybinė ir vidinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, ir jų klasifikavimas. Skaityti daugiau
Darbų saugaĮvadas. Darbų saugos organizavimas įmonėje. Žmogaus saugos kursas ir jo sudėtines dalys. Darbų saugos organizavimo struktūra Respublikoje. Darbų saugos organizavimas įmonėje. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšis ir ištyrimo metodika. Nelaimingų atsitikimų apskaita. Apsauga nuo pažeidimų elektros srove. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Žmogaus pažeidimų esant skirtingoms tinklo schemoms galimybių analizė. Tinklo schemos parinkimas. Pagrindinės apsaugos nuo elektros srovės priemonės. Įžeminimo taikymo sritis. Apsauginis tinklo išjungimas. Talpuminių nuotekio srovių kompensavimas. Izoliacijos profilaktika ir kontrolė. Elektros įrenginių eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Apsauga nuo e-m lauko. Apsaugos nuo e-m laukų priemonės. Individualios apsaugos priemonės. Apsauga nuo lazerio spindulio. Nepavojingų lazerio spindulių lygiai. Apsaugos nuo lazerių priemonės. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Aktyvumo vienetai, jonizuojančio spinduliavimo lygiai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veiksmas. Spindulinės ligos požymiai. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Elektrovakuuminių prietaisų spinduliavimas. Apsauga nuo jonizuojančių spindulių priemonės. Mikroklimatas (Šiluminis komfortas). Oro darbo zonoje užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacijos sistemos. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Oro valymas. Vibracija ir triukšmas. Vibracijų (virpesių) rūšys. Virpesių šaltiniai pramonėje. Vibracijos normavimas. Vibracijos mažinimas. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Ultragarso normavimas. Triukšmo mažinimas. Apšvietimas. Spektrai. Pagrindiniai reikalavimai apšvietimo sistemoms. Dirbtinio ir natūralaus apšvietimo normavimas. Dirbtinio apšviestumo skaičiavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Valdymo pultai. Ergonomikos metodai žmogaus saugoje. Kūrimo procesas. Gaisrinė sauga. Statinių ir įrenginių kategorijos pagal pavojų gaisrui ar sprogimui kilti. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Gaisrinės saugos organizavimas Lietuvos Respublikoje. Atsakomybė. Civilinė sauga. Teisinė darbo sauga. Įstatymo taikymas. Savivaldybių įgaliojimai. Saugos darbe struktūros įmonėse. Saugos darbe komitetai. Darbo aplinkos ir darbo vietų reikalavimas. Darbo priemonės ir jų priežiūra. Kenksmingų ir pavojingų medžiagų naudojimo reikalavimai. Gaminamos produkcijos reikalavimai. Saugaus darbų organizavimo ir vykdymo norminiai aktai. Privalomas sveikatos tikrinimas. Darbų sustabdymas. Darbdavio pareigos. Skaityti daugiau
Darbų sauga (11)Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai. Nelaimingi atsitikimai. Mechaniniai pavojai. Slėginiai indai ir suvirinimas. Slėginių įrenginių aptarnavimo darbų sauga. Darbų sauga suvirinant. Darbų sauga lituojant. Apsauga nuo elektros. Žmogaus pažeidimas elektros srove. Žingsnio įtampa, prisilietimo įtampa. Izoliacijos taikymas, normavimas ir kontrolė. Įnulinimas. Jo veikimas ir taikymas. Apsaugos aparatų suveikimo sąlygos. Apsauginis įžeminimas. Apsauginis išjungimas. Apsaugos nuo elektros priemonės ir jų naudojimo tvarka. Signalinių spalvų, ženklų bei plakatų naudojimas. Rankinės elektros mašinos, įrankiai ir kilnojami šviestuvai. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Sprogiosios zonos. Vietų, kur gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, klasifikavimas. Įrangos, skirtos naudoti potencialiai degioje ir sprogioje aplinkoje, žymėjimas. Elektros įrangos parinkimo sprogiosiose zonose bendrieji reikalavimai. Elektros įranga degiųjų medžiagų sankaupos vietose. Valdymas ir automatika. Matavimo prietaisų, matavimo transformatorių, relinės apsaugos, automatikos, telematavimų įrenginių eksploatavimo darbai. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Elektromagnetinių laukų šaltiniai ir jų charakteristikos. Biologinis elektromagnetinis laukų veikimas. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Jonizuojančio spinduliavimo rūšys. Gaisrinė sauga. Pastatų ir statinių atsparumas ugniai. Gaisrų gesinimo būdai. Profesinė rizika. Profesinės rizikos vertinimas. Skaityti daugiau
Darbų sauga (12)Privalomi saugos darbe instruktavimai (DS-000-03). DS-000-02 Remonto darbų vykdytojų (kiekvieno brigados nario) pareigos. Blokuotės schemų (pasirinktinai) veikimo principai. "SAPFIR"-22DD veikimo principas. Kiekio matavimo vienetai, tikslumo klasė, paklaidos. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės ir aplinkos apsaugos politikos reikalavimai ir tikslai. DS-000-02 Remonto darbų įforminimas. Nukentėjusiajam nuo elektros srovės pirmos pagalbos suteikimas. Signalizacijos schemų veikimo principai. Tenzodaviklių veikimo principas. KMP ir A įrenginiai veikiantys šiuo principu aptarnaujamame bare. Jų eksploatacijos ypatumai. KP/AP-000-12 "automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Aptarnavimo zonoje naudojamų kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui, apsinuodijimo požymiai. Pirmoji pagalba. DS-000-02 Remonto darbų įforminimas ant specialaus blanko (Leidimas). KMP ir A priemonių defektų ir sutrikimų šalinimas, defektų žurnalo pildymas. (A-000-18). 13DD11 veikimo principas kiekio matavimo vienetai, tikrumo klasė, paklaidos. Aptarnaujamo baro KMP ir A pozicijos, kontroliuojančios pastovių reikšmingų aplinkosaugos aspektų parametrus. (Pagal technologinio cecho sąrašus). DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų atlikimas. Darbuotojo veiksmai pastebėjus gaisrą. BSS planinio remonto apimtis. Dokumentacija. (A-000-23). Difmanometro IDP konfigūravimas, techninės galimybės. Kiekis, matavimo vienetai, tikslumo klasė, paklaidos, variacija. Vietų, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka klasifikavimas pagal zonas. Asmeninės apsaugos priemonės, jų paskirtis, laikymo ir naudojimo tvarka. DS-000-02. Darbas aukštyje. Reikalavimai kopėčioms. Vandens putų (VPG – 10) gesintuvo naudojimosi taisyklės. Nukentėjusiam nuo elektros srovės pirmos pagalbos suteikimas. Nekibirkščiuojančių grandinių elementai, jų paskirtis, montažo ypatumai. II –os grupės įrangos, naudojamos potencialiai sprogioje aplinkoje, klasifikavimas pagal kategorijas. Filtruojančios dujokaukės, reikalavimai joms, tikrinimas. DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų organizavimas. Termoporų ir varžinių termometrų graduotės, tikslumo klasė, paklaidos. KP/AP—12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės ir aplinkos apsaugos politikos reikalavimai ir tikslai. Reikalavimai lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir tepalų saugojimui. DS-000-02 Apsaugos priemonės dirbant šuliniuose. Temperatūrinės reguliavimo sistemos kapitalinio remonto apimtis (A-245-17). Megommetro veikimo principas, elektrinių parametrų matavimo vienetai. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Reikalavimai elektros instrumentams ir įrankiams darbui sprogimui pavojingose patalpose. DS-000-02 Darbų su ugnimi sprogiose, sprogiose-gaisringose gamybose atlikimas. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. N-1 akto įforminimas. KMP ir A priemonių defektų ir sutrikimų šalinimas, defektų žurnalo pildymas (A-000-19). Valdymo stoties "FOXBORO" blokuotės schema ir veikimo principai. Reikalavimai kilnojamiems šviestuvams. DS-000-02 Leidimo darbui su ugnimi įforminimas sprogiuose ir gaisringuose objektuose. Veikiančių elektros įrengimų gesinimas. Automatinio matavimo, automatinio reguliavimo sistemų einamojo remonto apimtis. (A-245-17). Reguliuojančio pneumo vožtuvo su pozicionieriumi veikimo principas. "M" markės dujokaukės eksploatacijos taisyklės. DS-000-02 Remonto darbų atlikimas pagal remonto darbų registravimo žurnalą. Automatinio matavimo, automatinio reguliavimo sistemų kapitalinio remonto apimtis. Dokumentacija (A-245-17). Reguliatorių veikimo dėsniai (P; PI; PID). Derinimo parametrai. Išvardinti organizacines priemones taikomas darbams, kuriuos atliekant gali susidaryti sprogi aplinka. Privalomi saugos darbe instruktavimai (DS-000-03). Saugos darbe reikalavimai dirbant su elektros įrankiais, kilnojamomis elektros mašinomis ir rankiniais šviestuvais (E-000-08). Nelaimingų atsitikimų tyrimas. N-2 akto įforminimas. Automatinio matavimo, automatinio reguliavimo sistemų kapitalinio remonto apimtis (A-245-17). Masės matuoklių veikimo principas. Masės matavimo vienetai. DS-000-02 Remonto darbų įforminimas. Angliarūgštinių (OU-5) gesintuvų naudojimo taisyklės. Pneumopozicionieriaus paskirtis ir veikimo principas, tikslumo klasė, paklaidos. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Išvardinti apsaugos nuo sprogimo priemones, taikomas darbams, kuriems atliekant gali susidaryti sprogi aplinka. Elektros įrengimų, nesukeliančių sprogimo, markiravimas, apsaugos standartai. (pvz. – 2ExiIICT6;EJ;J;T). DS-000-02 Remonto darbų įforminimas ant specialaus blanko (leidimas). Vandens putų (VPG-10) gesintuvo naudojimosi taisyklės. Aptarnaujamo baro KMP ir A brėžinių nagrinėjimas (principinės, montažinės, funkcinės schemos). Aptarnaujamo baro KMP ir A pozicijos, kontroliuojančios pastovių reikšmingų aplinkosaugos aspektų parametrus (pagal technologinio cecho sąrašus). Reikalavimai lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir tepalų saugojimui darbo vietoje. DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų atlikimas. Pirmoji pagalba esant cheminiam nudegimui. Prietaisų "SAPFIR-22DD" perderinimo kitam matavimo diapazonui tvarka. Vietų, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka klasifikavimas pagal zonas. DS-000-02 Darbas aukštyje. Reikalavimai saugos diržams. Darbuotojo veiksmai pastebėjus gaisrą. Elektrinių parametrų tarpusavio ryšio taisyklės. Omo dėsnis. Nuoseklus ir lygiagretus elektros imtuvų jungimas. Dujų signalizatorių CBK, darbo principas. Paklaidos, tikslumo klasė. Pasekmės sutrikus matavimo priemonėms, dirbančioms aplinkosaugos pozicijose, darbui aptarnaujamame bare. Individualios apsaugos priemonės, jų paskirtis. DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų organizavimas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės: darbuotojų materialinė atsakomybė. Kompiuterizuotos BSS "TRICONEX" paskirtis, valdymo principai. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės ir aplinkos politikos reikalavimai ir tikslai. DS-000-02 Apsaugos priemonės dirbant šuliniuose. Vidaus darbo taisyklės: Darbo ir poilsio laikas. Prietaisų "SAPFIR" pajungimo schemos. Ypatumai. Ūkiskaitinių prietaisų diagramų keitimo tvarka. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Aptarnavimo zonoje naudojamų kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui, apsinuodijimo požymiai, pirmoji pagalba. DS-000-02 Darbų su ugnimi sprogiose, sprogiose – gaisringose gamybose atlikimas. Pavojaus garsiniai signalai. Pneumatinių vykdymo mechanizmų darbo principai. Aptarnaujamo baro pozicijos, kontroliuojančių pastovių reikšmingų aplinkosaugos aspektų parametrais. DS-000-02 Leidimo darbui su ugnimi įforminimas sprogiuose ir gaisringuose objektuose. Nelaimingų atsitikimų klasifikavimas. Darbuotojo veiksmai pastebėjus nelaimingą atsitikimą. Aptarnavimo zonoje naudojamos kenksmingos medžiagos, jų pavojingos savybės. Varžinių termometrų veikimo principai. Temperatūros matavimo varžiniais termometrais schemos, jų skirtumai. Automatinių išjungėjų bandymo ir tikrinimo tvarka. DS-000-02 Remonto darbų atlikimas pagal remonto darbų registravimo žurnalą. Veikiančių el. įrenginių gesinimas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės: Atsakomybė už darbo drausmės pažeidimus. Ultragarsinių lygmačių veikimo principai ir ypatumai. Paklaidos ir tikslumo klasė. Termoporos veikimo principas, graduotės, temperatūros kompensacija. Skaityti daugiau
Darbų sauga (13)Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai Potencialiai pavojingi darbai, pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos, mikroklimato parametrų higieninis normavimas. Gamybinės dulkės, jų savybės, higieninis normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos medžiagos, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Apšvietos būdai ir sistemos, higieninis normavimas. Triukšmo charakteristika, jo poveikis žmogui, higieninis normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Virpesių charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas Virpesių mažinimo būdai. Jonizuojančios spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Ergonomika. Ergonomikos samprata. Ergonomikos mokslo vystymosi istorija. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsajos. Ergonomikos tyrimo metodologija. Dešimt ergonomikos fizikinių principų. Dešimt ergonomikos pažinimo principų. Raumenų darbas (fiziologiniai principai, energijos sąnaudos). Judesių valdymas nervų sistema (psichologiniai principai, refleksai ir įgūdžiai). Darbo efektyvumo kėlimas (optimalus raumenų jėgos panaudojimas). Jėga, trukmė ir keliamoji galia. Darbo vietų projektavimas. Gaisrinė sauga. Degimo sistemos. Degimo procesai. Degiųjų dujų, garų ir oro mišinių sprogimas. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Evakuaciniai išėjimai ir keliai. Gaisrų gesinimo būdai. Gaisrų gesinimo medžiagos. Gaisrinė signalizacija ir ryšiai. Skaityti daugiau
Darbų sauga (3)Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai. Potencialiai pavojingi darbai, pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos, mikroklimato parametrų higieninis normavimas. Gamybinės dulkės, jų savybės, higieninis normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos medžiagos, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Apšvietos būdai ir sistemos, higieninis normavimas. Triukšmo charakteristika, jo poveikis žmogui, higieninis normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Virpesių charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Jonizuojančios spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Ergonomika. Ergonomikos samprata. Ergonomikos mokslo vystymosi istorija. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsajos. Ergonomikos tyrimo metodologija. Dešimt ergonomikos fizikinių principų. Dešimt ergonomikos pažinimo principų. Raumenų darbas (fiziologiniai principai, energijos sąnaudos). Judesių valdymas nervų sistema (psichologiniai principai, refleksai ir įgūdžiai). Darbo efektyvumo kėlimas (optimalus raumenų jėgos panaudojimas). Darbo vietų projektavimas. Gaisrinė sauga. Degimo sistemos. Degimo procesai. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Evakuaciniai išėjimai ir keliai. Gaisrų gesinimo būdai. Gaisrų gesinimo medžiagos. Gaisrinė signalizacija ir ryšiai. Skaityti daugiau
Darbų sauga (5)Žmonių saugos samprata, reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbų saugos normatyvinių dokumentų rengimo tvarka. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos kontrolės formos. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos, įtaka žmogui, higieninis normavimas. Gamybinės dulkės, jų savybės, higieninis normavimas. Profesiniai apsinuodijimai kenksmingomis medžiagomis, higieninis normavimas. Jonizuojanti spinduliuotė, jos profilaktika. Triukšmas, priemonės triukšmui mažinti, higieninis normavimas. Vibracija, vibracijos mažinimo būdai, higieninis normavimas. Apšvietimo sąvokos ir vienetai, higieninis normavimas. Ergonomikos samprata. Darbinių sistemų samprata. Darbinių sistemų charakteristikos. Darbinių sistemų projektavimas. Darbo vietos projektavimas. Žmogiškojo veiksnio pripažinimas. Degimo sistemos ir procesai. Gamybinių procesų priešgaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Gaisrų gesinimo medžiagos ir būdai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Priešgaisrinė signalizacija ir ryšiai. Skaityti daugiau
Darbuotojų sauga ir sveikataĮžanga. Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos darbe nuostatai. Darbuotojų saugos ir sveikatos samprata, tikslai. Pagrindinės sąvokos. Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybinis valdymas. Priežiūros tarnybos. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija įmonėje. Instruktažai, jų rūšys. Instrukcijų ruošimas, tvirtinimas. Darbuotojų instruktavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe mokymas, atestavimas. Darbdavių, darbuotojų teisės ir pareigos. Nelaimingi atsitikimai, jų priežastys. Nelaimingų atsitikimų tyrimas, apskaita. Profesinės ligos, jų tyrimas ir apskaita. Potencialiai pavojingi įrenginiai, pavojingi darbai. Leidimas dirbti su potencialiai pavojingais įrenginiais, pavojingus darbus. Ekonominės priemonės ir atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų pažeidimus. Darbo higiena. Darbo aplinkos, darbo vietų, gamybinės buities reikalavimai. Darbo sąlygos. Darbo vietų higieninis įvertinimas. Kenksmingi veiksniai darbo aplinkoje. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų saugumo garantija gamybos proceso metu. Priemonės nelaimingiems atsitikimams gamyboje išvengti. Darbo ir poilsio laikas. Jaunimo, moterų ir riboto darbingumo asmenų darbas. Eismo organizavimas įmonių teritorijoje. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Apsauga nuo gamybinio triukšmo. Apsauga nuo vibracijos. Elektrosauga. Sąvokos, apibrėžimai, terminai. Elektros srovės pavojingumas žmogui. Elektros traumos, smūgiai. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Saugumo užtikrinimas eksploatuojant elektros įrenginius. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Saugos reikalavimai eksploatuojantiems elektros įrenginius pavojingomis sąlygomis. Elektrosaugos reikalavimų užtikrinimas ir kontrolė. Elektrosaugos norminiai aktai. Atsakomybė. Priešgaisrinė sauga. Degimo ir sprogimo procesas. Degios medžiagos. Gaisrų priežastys. Mechanizmų, konstrukcijų ir patalpų atsparumas ugniai. Priešgaisrinės saugos organizavimas Lietuvos įmonėse. Gaisrų gesinimo būdai, priemonės. Techninės priemonės žmonėms įspėti apie gaisrą. Žmonių evakuacija iš pastatų ir patalpų. Darbdavio, darbuotojų veiksmai gaisro atveju. Apsauga nuo žaibo ir statinio elektros krūvio. Skaityti daugiau