Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo sąlygų būklė įvairiose Lietuvos ūkio šakose

  Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų saugos ir sveikatos vertinimas. Darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo. Statistiniai faktai. Faktoriai, įtakojantys į nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes ir priežastis. Darbo (elgesio) kultūros elementai, įtakojantys į darbuotojų saugą ir sveikatą. Formalizmo elementai, įtakojantys į darbuotojų saugą ir sveikatą. Amžiaus ir darbo stažo problemos. Mažų ir vidutinių įmonių (iki 250 darbuotojų) problemos. Informacinių kanalų ribotumas. Piktnaudžiavimas alkoholiu. Prevencijos stiprinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų darbe prevencija. Apdirbamosios pramonės įmonės. Metalo apdorojimo įmonės. Maisto produktų ir gėrimų gamybos įmonės. Tekstilės pramonės įmonėse. Medienos ir medinių gaminių gamybos įmonės. Žemės ir miškų ūkio įmonės. Statybos įmonės. Transporto įmonės.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-08-22
 • Darbo sauga

  Kas yra ergonomika? Ergonomikos mokslo vystymosi apžvalga. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsaja. Žmogaus veiksnys inžinerijoje. Dešimt ekonomikos fizinių principų. Dešimt pažinimo principų. Triukšmo žala klausai. Triukšmo valdymas. Ergonominis apšvietimo principas. Kompiuterizuotų biurų apšvietimas. Saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant kompiuteriu. Biologinis elektromagnetinių laukų poveikis. Kompiuterizuotų darbo vietų organizavimas. Pavienių darbo vietų organizavimas. Grupinių darbo vietų organizavimas. Darbo vietos ergonomika. Darbo stalai ir darbo paviršiai. Kėdės pasirinkimas. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Darbo ir poilsio režimo organizavimas.
  Sauga, špera(5 puslapiai)
  2005-07-30
 • Darbo sauga (10)

  Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybė už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Saugos mokymas įmonėje, žinių tikrinimas, dokumentacija. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žeme. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Elektros izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų konstrukcijos, tipai. Įžeminimo taikymo sritis. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo(elektra)klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotekio srovių kompensavimas. Apsauginis elektros tinklo išjungimas. Elektrotechnikos apsaugos priemonės. Elektrotechnikos apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektromagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimų vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Mikroklimatas. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Šviesotechniniai dydžiai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Ergonomikos metodika. Medžiagų užsidegimo sąlygos, ribinės koncentracijos. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje.
  Sauga, špera(8 puslapiai)
  2007-01-16
 • Darbo sauga (11)

  Įvadas. Darbas naktį. Sutrumpintas laikas. Darbas naktį. Budėjimas naktį. Sutrumpintas laikas. Ne visas darbo laikas. Lengvi nelaimingi atsitikimai ir jų tyrimas. Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimas. Atlyginimas už sužalotą sveikatą. Darbo sauga dirbant su elektros įrankiais. Asmuo dirbantis su elektros įrenginiais turi žinoti šias pagrindines darbo taisykles. Gyventojų veiksmai kilus radioaktyviojo užterštumo grėsmei. Jeigu niekur nėra priešradiacinės priedangos arba rūsių žmonių apsaugai, tai ruošiami gyvenamieji kambariai. Sužinojus apie teritorijos radioaktyvųjį užterštumą būtina. Įeinant iš užterštos teritorijos į gyvenamąsias, tarnybines patalpas, reikia. Draudžiama. Gavus nurodymą evakuotis, reikia. Darbo vietų rizikos vertinimas. Rizikos identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos nustatymas. Rizikos šaltinio ir mažinimo priemonės. Išvados.
  Sauga, namų darbas(16 puslapių)
  2007-02-20
 • Darbo sauga (12)

  Krūtinės ir pilvo žaizdos. Jonizuojančioji spinduliuotė. Gaisrų gesinimas, būdai ir medžiagos. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Natūralus vėdinimas.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-22
 • Darbo sauga (13)

  Lietuvos Respublikos (LR) žmonių saugos darbe įstatymo pagrindinės sąvokos. Kas yra žmonių sauga ir kuo ji svarbi. Darbdavių ir dirbančiųjų pareigos, teisės ir atsakomybė. Darbuotojų apmokymas ir instruktavimas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų tyrimai ir apskaita. Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Darbo patalpų šiluminės aplinkos parametrai. Darbo sunkumų kategorijos. Oro užterštumas žalingomis dujomis. Kenksmingų medžiagų klasifikavimas (DLK). Gamybinės dulkės. Oro valymas nuo kenksmingų medžiagų. Patalpų vėdinimas ir oro kondicionavimas. Vibracija ir vibracinė liga. Triukšmas. Garso slėgis ir intensyvumas. Garso intensyvumo superpozicija. Triukšmo neigiamas veikimas. Triukšmo mažinimo būdai ir priemonės. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos normos ir reikalavimai. Specialus apšvietimas. Elektromagnetinių laukų poveikis žmogui, normavimas ir apsaugos priemonės. Jonizuojančio spinduliavimo rūšys. Jonizuojančio spinduliavimo normavimas, poveikis žmogaus organizmui, apsaugos priemonės. Saugus žemės darbų vykdymas statyboje. Iškasų nuolydžio kampų skaičiavimas. Mechanizmų pastatymas priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto rūšies. Saugūs surenkamų konstrukcijų montavimo darbai. Betono ir gelžbetonio darbai. Mūro darbai. Pastolių ir klostinių tinkamas sumontavimas ir saugos reikalavimai juos eksploatuojant. Pavojingų statybos zonų apsauga. Kėlimo įrenginių parinkimas ir saugus eksploatavimas. Apdailos ir dažymo darbai. Slėginių indų ir aparatų saugus eksploatavimas. Kompresoriai. Elektros pavojingumas. Apsaugos nuo elektros būdai. Elektros įrenginių įžeminimas ir įnulinimas. Elektrotechninės apsaugos nuo elektros priemonės. Pirmosios pagalbos suteikimas nukentėjusiam nuo elektros. Suvirinimo darbų saugumas. Suvirinimas elektra ir dujomis. Dujas naudojančių įrenginių eksploatavimas. Savaime užsidegančios medžiagos. Statybinių medžiagų ir pastatų suskirstymas degumo požiūriu. Gaisrinė signalizacija. Gaisrų gesinimo organizavimas. Gaisrų gesinimo medžiagos ir technika.
  Sauga, špera(11 puslapių)
  2007-02-22
 • Darbo sauga (14)

  Įvadas. Darbo vietų organizavimas. Administracinio personalo pareigos ir atsakomybė už saugų darbą. Pavojingų darbų organizavimas. Saugių darbo metodų mokymas ir darbo apsaugos propaganda. Darbo sutartis. Kiti darbo saugumo užtikrinimo būdai. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-03
 • Darbo sauga (15)

  Įvadas. Saugos ir sveikatos tarnyba ir jos funkcijos. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos. Apmokėjimas už atostogas. Individualios saugos priemonės. Jų išdavimo ir apskaitos tvarka. Elektrotechninis personalas ir jo mokymas. Pirmoji pagalba paveikus elektros srovei. Žmogaus atpalaidavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(17 puslapių)
  2007-04-17
 • Darbo sauga (16)

  Įvadas. Darbuotojų saugos struktūros įmonėse. Reikalavimai darbo vietoms. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų instruktavimas. Darbdavių, padalinių vadovų, saugos darbe tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai. Profesinės ligos. Darbo ir poilsio laikas. Darbdavių pareigos ir teisės. Teisės aktai. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2007-06-03
 • Darbo sauga (17)

  Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos ir sveikatos srityje. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir darbai pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolės. Valstybinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Visuomeninė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Sunkiu ir mirtinu nelaimingu atsitikimu tyrimas. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Higienos normos. Gamybinės dulkės. Kenksmingos cheminės medžiagos. Darbo vietų apšvietimas. Triukšmas ir jo įtaka žmogui. Virpesių normavimas ir mažinimo būdai. Jonizuojančioji spinduliuotė. Elektromagnetinė spinduliuotė.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2007-06-11
 • Darbo sauga (18)

  Įvadas. Gyventojų apsaugos būdai ekstremalių situacijų metu. Ergonominiai reikalavimai dirbant su kompiuteriais. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų instruktavimas. Darbdavių mokymas ir atestavimas. Darbuotojai ir apsauginės priemonės. Darbdavio įsipareigojimai. darbuotojo įsipareigojimai. Darbuotojai ir apsauginės priemonės. Baigiamosios nuostatos.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2007-12-04
 • Darbo sauga (19)

  Paros ir savaitės poilsis. Potencialiai pavojingi įrengimai. Pavojingi darbai. Darbo vietų profesinės rizikos vertinimas.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-11-09
 • Darbo sauga (2)

  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; Darbuotojų saugos ir sveikatos uždavinys; Saugaus darbo organizavimas Lietuvos įmonėse; Rizikos vertinimo etapai; Darbo-poilsio laiko organizavimas; Nelaimingas atsitikimas darbe; Nelaimingų atsitikimų klasifikacija; Nelaimingų atsitikimų priežastys; Nelaimingų atsitikimų tyrimas; Profesinė liga; Kenksmingi veiksniai darbo vietoje; Rizikos vertinimas; Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui; Apsaugos nuo elektros būdai; Pagrindinės saugos priemonės, naudojamos žemos įtampos elektros įrenginiuose; Gaisrų priežastys; Gaisrų gesinimo būdai; Pagrindinės gesinimo priemonės; Žmonių evakuacija iš patalpų; Apsauga nuo statinės elektros.
  Sauga, konspektas(5 puslapiai)
  2005-09-01
 • Darbo sauga (20)

  Darbo saugos ir sveikatos tarnybos organizavimas įmonė. Profesinės rizikos veiksniai darbo vietoje. Patalpų klasifikavimas elektrosaugos požiūriu.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-17
 • Darbo sauga (21)

  Darbdavių, padalinių vadovų mokymas ir atestavimas. Kokiais atvejais darbuotojai turi būti instruktuojami papildomai? Kokiais atvejais DSS instrukcija turi būti pataisyta iš naujo? Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje. Pavojingų medžiagų grėsmės, apsaugos būdai nuo jų poveikio. Svarbiausieji gelbėjimo darbai didelių gamtinių nelaimių atvejais.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2007-12-20
 • Darbo sauga (22)

  Įvadas. Darbo saugos sąvoka. Darbo saugos vykdytojai. Darbo saugos ekspertize, jos objektai. Darbo saugos disciplina ir uždaviniai. Darbo ryšys su kitais mokslais. Moterų darbo saugos taisyklės. Nepilnamečių darbo saugos taisyklės. Išvada.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-02
 • Darbo sauga (23)

  Vietinė darbų saugos kontrolė. Darbdavio pareigos saugos atžvilgiu. Konkretūs darbo apsaugos pavyzdžiai. Nelaimingų atsitikimų darbe priežastys. Nesaugios darbo sąlygos. Medžiagų kėlimo ir transportavimo mechanizmai. Kopėčios, pastoliai, suolai, laiptai. Rankiniai ir kiti įvairūs įrankiai. Elektra. Gesintuvai. Nelaimingų atsitikimų veiksniai.
  Sauga, konspektas(8 puslapiai)
  2008-01-25
 • Darbo sauga (24)

  Elektros srovės pavojingumas. Elektros sauga (apsaugos nuo elektros). Kaip elektros srovė veikia žmogaus organizmą. Elektros srovės pavojingumas. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Degimas. Gaisrinės saugos profilaktika. Gesintuvų tipo ir skaičiaus parinkimas. Darbo higiena. Darbo ir gamybinės buitinės patalpos. Apšvietimas. Tvarka ir švara. Pirmoji medicinos pagalba. Nukentėjusių nuo elektros srovės gaivinimas. Pirmoji pagalba susižeidus. Pirmoji pagalba kraujuojant. Pirmoji pagalba nudegus. Pirmoji pagalba lūžus kaului, išnirus. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimas. Pagrindinės šių nuostatų sąvokos. Pranešimų apie nelaimingą atsitikimą darbe tvarka. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas.
  Sauga, špera(8 puslapiai)
  2009-04-30
 • Darbo sauga (3)

  Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybe už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Saugos mokymas įmonėje, žinių tikrinimas, dokumentacija. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Elektros izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų instrukcijos, tipai. Įžeminimo taikymo sritis. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo(elektra) klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotėkio srovių kompensavimas. Apsauginis elektros tinklo išjungimas. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Elektrotechninių apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektromagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimų vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Šiluminė aplinka. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Apšvietimo rodikliai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Saugi gamyba. Ergonomikos metodai. Rizikos vertinimas. Medžiagų užsidegimo sąlygos, ribinės koncentracijos. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje.
  Sauga, špera(21 puslapis)
  2005-09-23
 • Darbo sauga (4)

  Maitinimo įmonių klasifikavimo principai. Maitinimo įmonių veiklos struktūros analizė. Maitinimo įmonės pasirinkimo kriterijai. Maisto produktų tiekimo organizavimas į maitinimo įstaigas. Materialinės atsakomybės supratimas. Materialinis - techninis tiekimas. Maisto prekių priėmimas. Maitinimo įmonės patalpos. Ryšiai tarp patalpų. Taros ūkio organizavimas maitinimo įmonėje. Sandėlio ūkio organizavimas maitinimo įmonėje. Gamybos planavimo ir organizavimo supratimas. Darbo vietų organizavimas. Prekes lydintys dokumentai. Kita maitinimo įmonės dokumentacija. Naujų patiekalo receptūrų ruošimo ir tvirtinimo tvarka. Naujos maisto technologijos. Valgiaraščio sudarymas maitinimo įmonėje. Gamybos organizavimo ypatumai užsienio maitinimo įmonėse. Maisto produktų pirminio apdorojimo organizavimas bei patiekalų ruošimo organizavimas maitinimo įmonėje. Darbo laiko klasifikavimas. Maitinimo įmonės produkcijos kokybės ir darbo kontrolės organizavimas. Darbo grafikų sudarymas maitinimo įmonių darbuotojams.
  Sauga, konspektas(52 puslapiai)
  2005-10-03
Puslapyje rodyti po