Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Sauga>Saugos šperos

Saugos šperos (36 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žmogaus sauga (5)

  Dalyko samprata, sudėtinės dalys. Objektas - darbo vieta. Šiluminė aplinka. Šiluminės aplinkos poveikis žmogaus organizmui. Šiluminės aplinkos parametrų normavimas. Šiluminę aplinką apibūdina. Perkaitimas (hipertermija). Šiluminės aplinkos veiksnių poveikį optimizuoti galima. Cheminis kenksmingumas. Atsižvelgiant į poveikio ypatumą žmogaus organizmui, kenksmingos medžiagos skirstomos į. Normavimas. Priemonių oro gryninimui taikymo schema. Ventiliacinių sistemų klasifikacija. Skaičiavimas. Virpesių fizinės charakteristikos. Įtaka žmogui. Vibracijos kvalifikacija. Vibracijos mažinimo metodai. Triukšmo charakteristikos. Triukšmo klasifikacija. Triukšmo mažinimo metodai. Rega. Apšvietimo kiekybiniai rodikliai. Apšvietimo kokybiniai rodikliai. Apšvietimo normavimas. Apšvietimo projektavimas apima. Elektros srovė žmogui gali sukelti. Veiksniai įtakojantys elektros srovės poveikio pasekmes. Patalpų klasifikacija. Žmogus gali nukentėti(nuo elektros srovės. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Prisilietimas prie aktyviųjų dalių. Apsaugos nuo elektros būdų klasifikacija. Elektros izoliacija. Įnulinimas. Įnulinimo apsauginio veikimo principas. Įžeminimas. Apsaugos nuo elektros. Rankinės elektros mašinos. Reikalavimai dirbant su rankinėmis mašinomis ir įrankiais. Reikalavimai naudojantis kilnojamaisiais elektriniais šviestuvais. Elektrotechninis personalas. Pirmoji pagalba. Elektromagnetinių laukų šaltiniai. Elektromagnetinis langų pagrindinės charakteristikos. Biologinis elektromagnetinis laukų veikimas. Elektromagnetinių laukų normavimas. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Jonizuojantis spinduliavimas. Apsauga nuo statinės elektros. Jonizuojančių spindulių poveikis žmogui. Mechaninių pavojų šaltiniai ir zonos. Sauga darbe pagal specialybę. Slėginių indų ir aparatų eksploatacijos sauga. Darbų sauga suvirinant elektra. Darbų sauga suvirinant dujomis. Pagrindiniai įstatymai, standartai, normos, nuostatai, taisyklės ir instrukcijos. Valstybinė administracinė ir nevalstybinė darbuotojo saugos ir sveikatos (DSS) būklės kontrole. Atsakomybė už darbuotojo saugos ir sveikatos (DSS) normatyvinių aktų nevykdymą. Drausminės nuobaudos (darbdavys). Darbuotojo saugos ir sveikatos (DSS) organizavimas Respublikoje ir įmonėje. Saugių darbo metodų mokymas, žinių tikrinimas ir dokumentacija. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų tyrimo metodai, rodikliai, priežasčių klasifikacija. Metodai. Degimas. Medžiagų užsiliepsnojimas ir sprogimas. Savaiminis įkaitimas ir užsidegimas. Pastatų klasifikacija gaisro ir sprogimo atžvilgiu. Pastatų atsparumo ugniai laipsnis. Gaisro gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Gaisrų gesinimo būdai. Pirminės (pirmosios pagalbos) gaisrų gesinimo priemonės. Gaisro signalizacija ir automatinio gesinimo sistemos. Stacionarūs gaisrų gesinimo įrenginiai. Gaisrinės saugos organizavimas respublikoje ir įmonėje. Rizikos vertinimas. Pavojingų veiksnių identifikavimas. Rizikos tyrimas ir priimtinumo nustatymas. Rizikos apskaičiavimas ir įvertinimas. Priemonių rizikai šalinti arba mažinti parinkimas.
  Sauga, špera(16 puslapių)
  2009-02-04
 • Žmogaus sauga (6)

  Žmogaus sauga. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Darbų saugos kontrolė. Darbdavio pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, rūšys, ištyrimo metodika. Elektros srovės nutekėjimas. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros srovės būdai. Įžeminimas. Įnulinimas. Taupuminių nuotėkių srovių kompensavimas. Elektrotechninės apsaugos priemones. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektromagnetiniu lauku normavimas. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Aktyvumo vienetai, spinduliavimo dozės. Biologinis jonizuojančio spinduliavimo veikimas. Jonizuojančio spinduliavimo normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Šiluminė aplinka. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija, ventiliacinės sistemos. Ventiliacijos sistemų oro debitų parinkimas. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Vibracijų normavimas. Virpesių mažinimo budai. Triukšmo fizines charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai bei darbingumui. Darbo vietų apšvietimas. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Ergonomikos metodai ir rizikos vertinimas. Medžiagų užsidegimo sąlygos, ribinės koncentracijos. Gaisrinė sauga. Gamybinių patalpų, statinių gaisringumo kategorijos. Gaisrų profilaktika gamyboje. Gaisrinės saugos organizavimas Lietuvoje.
  Sauga, špera(12 puslapių)
  2009-12-10
 • Žmogaus sauga (7)

  Žmonių sauga, sudėtinės dalys, reikšmė. Pagrindiniai įstatymai, standartai, normos, nuostatai, taisyklės ir instrukcijos. Pagrindiniai saugos darbe normatyviniai dokumentai. Darbo sutartis. Darbo ir poilsio laikas. Viršvalandiniai darbai, budėjimas, darbas naktį. Viršvalandinių darbų apribojimas. Darbdavių teisės ir pareigos. Darbuotojų teisės ir pareigos. Darbų saugos ir sveikatos organizavimas Respublikoje. DSS (darbuotojų saugos ir sveikatos) struktūros įmonėse, įstaigose ir organizacijose: DSS (darbuotojų saugos ir sveikatos) priežiūra ir kontrolė. Darbuotojų mokymas saugių darbo metodų. Instruktavimo mokymo ir atestavimo darbuotojų sveikatos ir saugos reikalais nuostatai. Instrukcijų rengimo tvarka. Nelaimingų atsitikimų skirstymas, tyrimas ir registravimas. Nelaimingų atsitikimų tyrimo metodai ir rodikliai. Profesinės ligos. Jų skirstymas, tyrimas. Priemonės joms išvengti. Profesinės rizikos tyrimas, apskaičiavimas ir vertinimas. Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Žmogaus kūno termoregiliacija. Šilimos balansas. Šiluminės aplinkos parametrų optimizavimas. Darbo aplinkos užterštumo priežastys, užterštumo mažinimo būdai. Ventiliacijos sistemos, jų klasifikacija. Reikalavimai vėdinimo sistemai. Oro apykaitos skaičiavimas. Vietinės vėdinimo sistemos, efektyvumo nustatymas. Dulkės, klasifikacija, normavimas, apsauga nuo dulkių ir jų poveikis žmogui. Cheminės medžiagos toksiškumas. Nuo ko jis priklauso? Cheminių medžiagų klasifikacija, poveikis žmogui, normavimas. Taršalų patekimo į žmogaus organizmą būdai. Apsauga nuo cheminių medžiagų poveikio. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai. Darbų sauga cheminėje laboratorijoje. Asmeninės apsaugos priemonės. Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Vibracija, klasifikacija, vertinimas ir normavimas, vibracijos mažinimo būdai. Triukšmas, jo klasifikacija, vertinimas ir normavimas. Triukšmo charakteristikos ir jo poveikis žmogui. Triukšmo mažinimo būdai. Triukšmo poveikis žmogui. Ultragarsas. Infragarsas. Poveikis žmogui ir apsauga nuo jo. Apšvietimas, jo klasifikacija, regos laukas. Apšvietimą apibūdinantys rodikliai. Apšvietimo normavimas ir regos sugebėjimai. Dirbtinis apšvietimas, šviestuvai. Apsauga nuo statinės elektros. Elektromagnetiniai laukai ir apsauga nuo jų, poveikis žmogui. Jonizuojančio spinduliavimo rūšys, poveikis žmogui, normavimas, apsaugos priemonės. Technologinių procesų sauga. Technologinių įrengimų avarijų techninės priežastys. Korozija, apsaugos nuo korozijos būdai. Pavojingų zonų apsauga. Saugus slėginių indų naudojimas. Saugus balionų ir cisternų eksploatavimas. Elektros srovės poveikis žmogui. Įžemėjimo srovės nuotėkio zonos. Prisilietimo ir žingsnio įtampa. Apsauginis įnulinimas. Elektros įrenginių įnulinimas. Patalpų pagal elektros srovės pavojingumą klasifikacija. Įnulinimo efektyvumas. Apsauginis įžeminimas. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Gaisrinės saugos organizacijos respublikoje ir įmonėje. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojus. Statybos techninis reglamentas. Gaisrinė sauga pagrindiniai reikalavimai. Gaisrų klasifikacija. Gesintuvai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės, automatiniai gaisro gesinimo įrenginiai. Gaisro signalizacija ir automatinio gesinimo sistemos.
  Sauga, špera(19 puslapių)
  2010-01-26
 • Žmogus ir aplinka (3)

  Kokia darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo paskirtis? Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbdavys. Padalinio vadovas. Darbuotojas. Darbuotojų atstovas. Darbo vieta. Darbo sąlyga. Darbo priemonė. Potencialiai pavojingas įrenginys. Kenksmingas veiksnys. Pavojingas veiksnys. Nelaimingas atsitikimas darbe. Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo. Profesinė liga. Profesinė rizika. Incidentas. Avarija. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Naktinės pamainos darbuotojas. Darbas pamainomis. Nėščia moteris. Neseniai pagimdžiusi moteris. Krūtimi maitinanti moteris. Kaip užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos garantijas? Kokie yra darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo taikymo ypatumai? Kas vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos viešąjį administravimą. Kas įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos politiką apskrityje? Kokios tarnybos steigiamos įmonėse darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti? Kam pavaldūs ir kam atsiskaito darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai? Ką privalo informuoti darbdavys apie darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įsteigimą? Kokiu būdu darbuotojai gali dalyvaut įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones? Kokia įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimo tvarka? Kokias teises turi darbuotojų atstovai darbuotojų saugos ir sveikatos komitete? Kas charakterizuoja mikroklimatą? Kokie yra saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir jų naudojimui? Kokios yra darbuotojų apsaugos nuo cheminių bei biologinių medžiagų poveikio? Kokie yra darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai gaminiams? Kokie yra bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo bendrieji principai? Kas yra įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos pasas? Kas pildo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą? Kokius žinote teisės aktus, reglamentuojančius saugaus darbo organizavimą ir jų vykdymą įmonėje? Kokiems asmenims privalomas sveikatos tikrinimas? Kas ir kaip organizuoja privalomą darbuotojų sveikatos tikrinimą? Ką žinote apie darbuotojų ir studentų evakuaciją bei avarijų prevenciją ir likvidavimo planus? Kokie darbuotojų veiksmai avarijų pavojaus atveju? Kada darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti? Kokia tvarka atliekama darbų sustabdymo procedūra Kokie reikalavimai įmonėse keliami gamybinės buities ir sanitarinės higienos reikalavimams? Kaip vykdomas darbdavių atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje? Kaip vykdomas padalinių vadovų atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais? Ką žinote apie darbuotojų instruktavimą jų saugos ir sveikatos klausimais? Kokias žinote darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas? Kokia darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo, tvirtinimo ir apskaitos tvarka? Kokius žinote darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimus? Kada vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinis instruktavimas ir koks instruktavimo įforminimas? Kam ir kada vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos pirminis instruktavimas darbo vietoje ir instruktavimo įforminimas? Kada ir kam vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos periodinis instruktavimas ir instruktavimo įforminimas? Kada ir kam vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos papildomas instruktavimas ir jo įteisinimas? Kaip vykdomas darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis? Kaip vykdomas medicinos paslaugų organizavimas įmonėje? Kokia tvarka darbdavys privalo perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbo vietą? Kokia yra darbdavių teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje? Kam darbdavys gali pavesti įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones įmonėje? Kokia yra darbuotojo pareiga darbuotojų saugos ir sveikatos srityje? Kokiuose dokumentuose nurodomos konkrečios darbuotojų pareigos saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę? Kokios yra darbuotojo teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje? Kokiu būdu darbuotojas praneša darbdaviui apie atsisakymą toliau dirbti, dėl saugos ir sveikatos neužtikrinimo? Kokiu pažeidimu laikomas nepagrįstas darbuotojo atsisakymas dirbti, dėl saugos ir sveikatos neužtikrinimo? Pagal ką vertinam darbuotojų saugos ir sveikatos būklė? Pagal ką vertinamos darbuotojų darbo sąlygos? Kaip kvalifikuojama darbo aplinka? Kaip apibūdinti optimalią darbo aplinką? Kaip apibūdinti normalią darbo aplinką? Kaip apibūdinti kenksmingą darbo aplinką? Kaip apibūdinti labai kenksmingą darbo aplinką? Kaip apibūdinti pavojingą darbo aplinką? Kokiu tikslu atliekamas darbo aplinkos vertinimas? Pagal ką vertinama darbo aplinka? Kas nustato darbo vietas, kuriose turi būti įtvirtinta darbo aplinka? Į kokį dokumentą surašomi darbo aplinkos tyrimų rezultatai? Kokiu tikslu atliekamas darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizės? Kada gali būti skiriamos darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizės? Kieno iniciatyva ar sprendimu yra atliekamo darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizės? Kaip klasifikuojami nelaimingi atsitikimai? Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai pagal jų pasekmes? Kaip apibūdinti lengvą nelaimingą atsitikimą? Kaip apibūdinti sunkų nelaimingą atsitikimą? Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai pagal nukentėjusiųjų skaičių? Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai pagal ryšį su darbu? Kaip skirstomos profesinės ligos? Kas yra lėtinė profesinė liga? Kas yra ūmi profesinė liga? Kam darbdavys privalo pranešti apie nelaimingus atsitikimus, ūmias profesines ligas? Kam turi pranešti apie nelaimingą atsitikimą, ūmią profesinę ligą matęs asmuo? Kokiu dokumentu vadovaujamasi tiriant nelaimingus atsitikimus darbe? Kas sudaro komisiją tiriančią lengvą nelaimingą atsitikimą? Kas sudaro komisiją tiriančią sunkių nelaimingą atsitikimą? Kas daroma, jei ne visos šalys dalyvaujančios nelaimingo atsitikimo tyrime sutinka pasirašyti aktą? Kur saugomi nelaimingų atsitikimų aktai? Kam įteikiami nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo aktai? Kam įteikiami profesinių ligų tyrimo aktai? Ką privalo daryti darbdavys su darbuotojais sudarydamas ekonomines sutartis? Kokiais atvejais darbdaviai neatsako už nelaimingus atsitikimus, ar profesinius susirgimus? Kaip atlygina darbuotojui už pakenkimą sveikatai nelaimingo atsitikimo metu? Kas vykdo saugos ir sveikatos kontrolę įmonėje? Kokia yra Lietuvos respublikos Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo paskirtis? Kas yra darbo inspekcija? Ką apima darbo inspekcija pagal veiklą? Koks pagrindinis darbo inspekcijos uždavinys? Kokia veiklą vysto VDI įgyvendindama pagrindinį uždavinį. Kokias teises turi valstybiniai darbo inspektoriai?. Kokias pareigas turi darbo inspektoriai? Kokia yra darbo inspektorių tikrinimų vykdymo tvarka įmonėje? Kas vadovauja darbo inspekcijai ir jos valdybai? Kas skiria ir atleidžia vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių? Kas vadovauja valstybinių darbo inspekcijų teritoriniams skyriams? Kam gali būti apskųsti darbo inspektoriaus veiksmai ir sprendimai? Kaip skirtoms vėdinimo sistemos pagal oro cirkuliacijos sužadinimo būdą? Kaip skirstomos vėdinimo sistemos pagal paskirtį? Kaip skirstomos vėdinimo sistemos pagal apimtį? Kas sudaro ištraukiamąją vėdinimo sistemą? Kokios yra gamybinio apšvietimo rūšys? Kokios yra natūralaus apšvietimo rūšys? Kokie keliami reikalavimai apšvietimui? Kuo kenksmingas žmogui triukšmas? Kaip skirstomas triukšmas pagal kilimo šaltinį? Kaip sumažinti triukšmą? Kaip skirstoma vibracija pagal perdavimo būdą? Kaip skirst vibracija pagal atsiradimo šaltinį? Kaip sumažint vibraciją? Kokie yra apsaugos nuo elektromagnetinių laukų būdai? Kaip skirstomos asmeninės darbuotojų saugos darbe priemonės? Kaip skirstomi elektros tiekimo tinklai pagal srovę? Kaip skirstomi elektros tinklai pagal įtampą? Kokią įtampą naudoja dauguma vartotojų? Kaip vadinam įtampa tarp dviejų fazinių laidų? Kaip vadinama įtampa tarp fazės laido ir nulinio laido? Koks yra įžeminimo varžos dydis? Kas yra įžeminimas? Kas yra įnulinimas? Kokia įtampa yra sumažinta? Kokios yra individualios apsaugos nuo elektros priemonės? Kokios yra kolektyvinės apsaugos nuo elektros priemonės? Kokių tipų yra elektros saugikliai? Kaip apsisaugot nuo statinės elektros. Kaip "atjungti" žmogų nuo įtampos? Kuo pavojingas įkraunamas akumuliatorius? Kokios yra garo katilo avarijų priežastys? Kokie reikalavimai teikiami garo katilams? Kas kontroliuoja garo katilų darbą? Kur turi būti registruojami garo katilai? Kokie apsinuodijus gyvsidabriu požymiai? Kaip gyvsidabris gali patekti į žmogaus organizmą? Kuo pavojingi darbai bunkeriuose, cisternose, šuliniuose? Kas yra degimas? Ko reikia, kad vyktų degimas? Kokie rodikliai apibūdina degimo procesą? Kas yra pliūpsnio temperatūra? Kas yra užsiliepsnojimo temperatūra? Kokios yra gaisro kilimo priežiūra ir jų profilaktika? Kokia yra gamybinių procesų priešgaisrinė klasifikacija? Kaip skirstomos gaisrų gesinimo priemonės? Kaip skirstomi gesintuvai? Kokia yra vandens putų gesintuvo sudėtis ir veikimo principas? Kokia yra dujų gesintuvo sudėtis ir veikimo principas? Kas ir kaip organizuoja priešgaisrinę saugą įmonėje? Kokia yra Lietuvos respublikos civilinės saugos įstatymo paskirtis? Ką vadinam civiline sauga? Ką vadiname ekstremalia situacija? Ką vadinam ekstremaliu įvykiu? Kokias žinote ekstremalių situacijų priežasčių rūšis? Kas yra gelbėjimo darbai? Kas yra pavojingas objektas? Kas yra gyventojų evakavimas? Kas sudaro civilinės saugos ir gelbėjimo sistemą? Kokie civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai? Kokie yra civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos uždaviniai? Kokie yra civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organizavimo ir veiklos principai? Kokie dokumentai sudaro teisinius civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindą? Kokias pareigas ir funkcijas vykdo ūkio subjekto, įstaigos vadovas civilinės saugos srityje? Kokias pareigas ir funkcijas vykdo visuomeninės organizacijos civilinės saugos srityje? Kokios Lietuvos respublikos gyventojų teisės civilinės saugos srityje? Kokios Lietuvos respublikos gyventojų pareigos civilinės saugos srityje? Kelių lygių yra vadovavimas civilinei saugai? Kas yra vyriausia ekstremalių situacijų komisija, jos paskirtis? Ką vykdo ekstremalių situacijų valdymo centras? Kokiu tikslu sudaromos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgos? Kaip skirstomos civilinės saugos ir gelbėjimo pajėgos pagal savo paskirtį? Kokia valstybės priešgaisrinio gelbėjimo tarnybos padalinių paskirtis? Ką vykdo paieškos ir gelbėjimo tarnybos? Kas sudaro stebėjimo ir laboratorinės kontrolės tinklą? Kas vadovauja gelbėjimo ir kitiems neatidėliotiniems darbams? Kaip vykdomas gyventoju evakavimas? Kaip bus vykdomas evakavimas įvykus avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje? Kur organizuoja gyventojų civilinės saugos mokymą? Ką vykdo civilinės saugos mokymo centras? Kas finansuoja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijas? Kam reikalingi civilinės saugos signalai? Kokius žinote civilinės saugos signalus? Kokias funkcijas ir pareigas atlieka ūkio subjekto, įstaigos vadovas civilinės saugos srityje? Kaip skirstomos kenksmingos medžiagos? Kokias žinote civilinės saugos dujokaukes? Kas sudaro dujokaukę? Nuo ko apsaugo respiratorius? Kokia žinote odos apsaugos priemones? Kaip skirstomos slėptuvės pagal apsauginį poveikį? Kaip skirstomos slėptuvės pagal sutalpinamų žmonių skaičių? Kaip skirstomos slėptuvės pagal parengties lygį? Kaip suprantate priešradiacines slėptuves? Kaip suprantate paprasčiausias priedangas? Kaip skirstomi radiacinės kontrolės prietaisai? Kas yra jodo profilaktika? Kada taikoma jodo profilaktika? Kaip elgtis prasidėjus radioaktyviam užteršimui? Kokias žinote jonizuojančio spinduliavimo rūšis? Kur gali susikaupti radono dujų? Kaip apsisaugoti nuo radono dujų poveikio? Kas priskiriama prie specialiojo švarinimo darbų? Kas yra dezaktyvacija ir kaip ji atliekama? Kas tai yra degazacija ir kaip ji atliekama? Kas tai yra demerkuzija ir kaip ji atliekama? Koks cheminės kontrolės prietaisų veikimo principas? Koks yra leistina radiacijos fonas mkR/h Lietuvos Respublikoje (LR)? Kaip dirbti su cheminės kontrolės prietaisu VPCHR? Kaip atlikti gaivinimą? Kaip uždėti timpą ant kraujuojančios žaizdos? Ką daryti apsinuodijus skrandį? Ką daryti apsinuodijus gyvsidabriu? Ką daryti apsinuodijus smalkėmis? Ką daryti įkandus gyvatei? Ką daryti įkandus šuniui? Kaip atlikti netiesioginį širdies masažą? Kas yra pilietinė gynyba? Kas yra žaliųjų judėjimas?
  Sauga, špera(16 puslapių)
  2006-03-16
 • Žmogus ir sauga

  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Europos Sąjungos (ES) darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų harmonizavimas. Profesinės rizikos vertinimo pagrindai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė, socialinė partnerystė. Darbdavių ir darbuotojų atestavimas, mokymas ir instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo ir poilsio laikas. Moterų darbas. Jaunimo darbas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimas. Sunkių ir mirtinų n.a. tyrimas. Darbo higiena. Darbo aplinkos meteorologinės sąlygos. Mikroklimato gerinimas. Gamybinės dulkės, jų savybės ir normavimas. Dulkių koncentracija. Dulkių mažinimo būdai. Kenksmingos cheminės medžiagos. Darbo vietų apšvietimas. Natūrali apšvieta. Dirbtinis apšvietimas. Triukšmas ir jo įtaka žmogui. Gamybiniai virpesiai. Jonizuojančioji spinduliuotė (radiacija). Elektromagnetinė spinduliuotė. Stresų įtaka saugiam darbui.
  Sauga, špera(9 puslapiai)
  2007-03-29
 • Žmonių sauga (13)

  Teisiniai darbų saugos dokumentai. Profesinės rizikos vertinimo kriterijai. Meteorologinės darbo aplinkos sąlygos. Mikroklimato parametrai ir jų įtaka žmogaus organizmui. Mikroklimato parametrų normavimas ir jų gerinimas. Kenksmingos cheminės medžiagos, jų poveikis žmogaus organizmui. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui. Ergonomikos samprata. Ergonomikos reikalavimai darbo vietų įrengimui. Techninė estetika. Kėlimo mašinų ir mechanizmų saugus darbas tūri būti užtikrintas tik laikantis saugaus darbo reikalavimų. Kėlimo mašinų ir mechanizmų saugus darbas tūri būti užtikrintas tik laikantis saugaus darbo reikalavimų. Darbas su eksploataciniais skysčiais galimas tik patalpose, kuriose yra tarpas languose. Priešgaisrinė profilaktika. Priverstinis žmonių judėjimas. Lengvai užsidegančių medžiagų sandėliavimas ir darbas su jomis.
  Sauga, špera(17 puslapių)
  2007-02-27
 • Žmonių sauga (15)

  Triukšmas, jo charakteristika, poveikis žmogaus organizmui. Triukšmo mažinimas. Virpesiai, jų charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, mažinimas, matavimas ir normavimas. Kenksmingos medžiagos, jų charakteristika, poveikis žmogaus organizmui. Jonizuojančioji spinduliuotė, poveikis žmogaus organizmui, apsauga. Elektromagnetinė spinduliuotė, jos charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, apsauga. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui, jį nulemiantys faktoriai, apsauga. Apsauga nuo žaibo. Statinė elektra. Ergonomika. 10 fizinių ir 10 pažinimo principų. Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. Gaisrų gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės.
  Sauga, špera(10 puslapių)
  2007-03-06
 • Žmonių sauga (22)

  Energijos ir medžiagų judėjimas aplinkoje ir žmoguje. Negyvoji gamta, jos tarša ir taršos įtaka gyvajai gamtai. Šviesa, šviesos charakteristikos, šviesos suvokimas. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Meteorologinių sąlygų parametrai, jų charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, matavimas ir normavimas. Natūralus ir dirbtinis vėdinimas. Triukšmas, jo charakteristika. Triukšmo poveikis žmogaus organizmui, matavimas ir normavimas. Triukšmo mažinimas. Virpesiai, jų charakteristika. Virpesių poveikis žmogaus organizmui. Virpesių mažinimas. Kenksmingos medžiagos, jų charakteristika, poveikis žmogaus organizmui. Kenksmingųjų medžiagų naudojimas. Jonizuojančioji spinduliuotė, jos charakteristikos, poveikis žmogaus organizmui, normavimas. Apsauga nuo jonizuojančios spinduliuotės. Elektromagnetinė spinduliuotė, jos charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui ir jį nulemiantys faktoriai. Apsaugos nuo elektros srovės būdai ir priemonės.
  Sauga, špera(7 puslapiai)
  2007-05-22
 • Žmonių sauga (23)

  Ligų profilaktika. Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. Pastatų atsparumas ugniai ir jo padidinimas. Žmonių evakuacija iš pastatų. Žmonių srautai. Evakuacinis išėjimas ir kelias. Gaisrų gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Automatinės gaisrų gesinimo sistemos, gaisrinė signalizacija. Ergonomika. 10 fizinių ir 10 pažinimo principų. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Darbuotojų ir darbdavių atsakomybė pažeidus DSS reikalavimus. Darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė ir socialinė partnerystė. Darbo ir poilsio laikas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. Profesinės rizikos vertinimo pagrindai.
  Sauga, špera(7 puslapiai)
  2007-06-08
 • Žmonių sauga (28)

  Darbų saugos įstatyminis reglamentas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Lietuvos Respublikos (LR) ir Europos sąjungos (ES) saugos ir sveikatos teisės aktai. Darbo ir poilsio laikas. Moterų ir jaunimo darbas. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos kontrolė ir partnerystė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo aplinka ir ergonomikos samprata. Kenksmingos medžiagos. Sandėliavimas, saugojimas ir darbas su jomis. Triukšmo šaltiniai ir charakteristika; poveikis žmogaus organizmui. Triukšmo mažinimas. Gamybiniai virpesiai. Vibracinė liga. Virpesių mažinimas. Jonizuojančioji spinduliuotė, poveikis žmogaus organizmui, apsauga. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Natūrali ir dirbtinė apšvieta.
  Sauga, špera(17 puslapių)
  2008-04-28
 • Žmonių sauga (3)

  Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Europos sąjungos valdymo institucijos ir jų funkcijos. Europos sąjungos saugos ir sveikatos direktyvų harmonizavimas. Atitikties vertinimas ir CE ženklinimas. Profesinės rizikos vertinimo pagrindai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Valstybės darbų saugos kontrolė. Visuomeninė darbų saugos kontrolė. Vidinė darbų saugos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikavimas. Lengvųjų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Darbo ir poilsio laiko reglamentavimas. Apsauga nuo cheminių medžiagų. Apsauga nuo elektros. Jonizuojančioji spinduliuotė. Apsauga ir apsisaugojimo priemonės. Nejonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, špera(8 puslapiai)
  2006-06-16
 • Žmonių sauga (34)

  Apsauga nuo žaibo. Statinė elektra. Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. Pastatų skirstymas į gamybos kategorijas ir pastatų atsparumas ugniai. Gaisrų gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Automatinės gaisrų gesinimo sistemos, gaisrinė signalizacija ir ryšiai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Streso valdymas. Rizikos vertinimas ir prevencija. Ergonomikos samprata, objektas, rūšys. Žmogiškasis veiksnys. 10 fizinių ir 10 pažinimo principų. Teisiniai darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Saugos ir sveikatos kontrolė ir socialinė partnerystė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Darbo ir poilsio laikas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos, nelaimingų atsitikimų tyrimas.
  Sauga, špera(10 puslapių)
  2009-12-30
 • Žmonių sauga (4)

  Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai saugos darbų dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Lengvų, sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Mikroklimato parametrai ir jų įtaka žmogaus organizmui, mikroklimato parametrų normavimas ir gerinimas. Gamybinės dulkės: dulkių savybės ir normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos cheminės medžiagos (kenksmingų medžiagų charakteristikos, kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui ir kenksmingas darbas su medžiagomis). Darbų vietų apšvietimas (apšvietos samprata, apšvietos būdai ir sistemos, apšvietimo matavimas ir normalizavimas). Gamybinis triukšmas ir jo įtaka žmogui ( triukšmo charakteristikos, triukšmo poveikis žmogui, normavimas ir triukšmo mažinimo būdai). Gamybiniai virpesiai ( virpesių charakteristika, poveikis žmogui, virpesių matavimas ir normavimas, virpesių mažinimo būdai). Jonizuojančioji spinduliuotė (jos charakteristika, poveikis žmogui ir apsauga nuo jos). Elektros traumos priežastis, elektros srovės poveikis organizmui. Apsauga nuo žaibo. Apsauga nuo statinės elektros. Apsauga nuo statinės elektros. Darbų saugos sprendimai projektinėje dokumentacijoje. Saugūs žemės kasimo darbai. Saugus muro darbai. Degimo sistemos. Degimo procesai. Gamybinių procesų priešgaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Gaisrinės užtvaros (GU). Evakuacinis išėjimas ir kelias. Gaisrinės saugos organizavimas. Gaisrų gesinimo medžiagos. Gaisrinis vandentiekis. Pirminės gaisro gesinimo priemonės.
  Sauga, špera(17 puslapių)
  2006-06-28
 • Žmonių sauga (7)

  Apsauga nuo žaibo. Statinė elektra. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos ir sveikatos kontrolės ir socialinės partnerystės. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, testavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Darbo ir poilsio laikas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos, jų tyrimas. Ergonomika. 10 fizinių ir 10 pažinimo principų. Degimas ir sprogimas, degių medžiagų savybės. Pastatų atsparumas ugniai ir jo padidinimas. Gaisrų gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės.
  Sauga, špera(7 puslapiai)
  2006-11-15
 • Žmonių sauga (9)

  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, instruktavimas, atestavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Lengvų, sunkių ir mirtinų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Mikroklimato parametrai ir jų įtaka žmogaus organizmui, mikroklimato parametrų normavimas ir gerinimas. Gamybinės dulkes: dulkių savybės ir normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos medžiagos: kenksmingų medžiagų charakteristikos, kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui ir kenksmingas darbas su medžiagomis. Darbo vietų apšvietimas (apšvietos samprata, apšvietos būdai ir sistemos, apšvietimo matavimas ir normalizavimas). Gamybinis triukšmas ir jo įtaka žmogui: triukšmo charakteristikos, triukšmo poveikis žmogui, normavimas ir triukšmo mažinimo būdai. Gamybiniai virpesiai (virpesių charakteristika, poveikis žmogui, virpesių matavimas ir normavimas, virpesių mažinimo būdai).
  Sauga, špera(10 puslapių)
  2006-11-27
 • Žmonių sauga ir ergonomika (2)

  Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Darbų sauga. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos ir sveikatos srityje. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir darbai. Pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolės. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Higienos normos. Gamybinės dulkės. Kenksmingos cheminės medžiagos. Darbo vietų apšvietimas. Triukšmas ir jo įtaka žmogui. Triukšmo mažinimo būdai. Gamybiniai virpesiai. Virpesių normavimas ir mažinimo būdai. Jonizuojančioji spinduliuotė. Elektromagnetinė spinduliuotė.
  Sauga, špera(13 puslapių)
  2006-12-05
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po