Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo vietos instrukcija elektrotechniniam personalui

  Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojų veiksmai baigus darbą.
  Sauga, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-10-17
 • Darbo vietų projektavimas

  Įvadas. Darbo vietų projektavimas. Darbo įrenginiai. Darbo poza. Darbo zonos. Darbo vietų erdviniai parametrai. Displėjumi aprūpintos darbo vietos erdviniai parametrai. Darbo vietų aptarnavimas. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikavimas. Darbo proceso paruošimo funkcija. Transportavimo funkcija. Aptarnavimo įrankiais funkcija. Derinimo funkcija. Remonto funkcija . Kontrolės funkcija . Aprūpinimo energija funkcija. Švaros palaikymo funkcija. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikacija pagal darbo proceso sudedamąją dalį. Darbo vietų aptarnavimo funkcijų klasifikacija pagal jų pobūdį. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2007-09-25
 • Darbų ir civilinė sauga

  Darbų ir civilinė sauga. Saugos sąvokos ir jų apibūdinimai. Darbų saugos tikslas ir uždaviniai. Civilinės saugos tikslas ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos svarbiausi terminai, tikslas ir uždaviniai. Nelaimingų atsitikimų prevencija. Nelaimingų atsitikimų darbe psichologinės priežastys. Darbuotojų rizika ir atsargumas. Asmeninė, darbdavių ir objektyvi rizika. Pavojų atsiradimas ir plėtra. Baimė ir sąmyšis. Sveikatos saugos pagrindai. Saugus vanduo ir maistas. Žmogaus aplinka. Žmogaus sveikata. Darbo higiena. Mikroklimatas, jo įtaka žmogaus organizmui, normavimas. Gamybinės dulkės, jų įtaka žmogaus organizmui. Kenksmingos cheminės medžiagos, jų charakteristikos ir poveikis žmogaus organizmui. Apšvietos būdai ir sistemos ir apšvietimo matavimas ir normavimas. Priešgaisrinės sauga. Gaisrų priežastys. Degimo proceso esmė, degimo sąlygos. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Evakuacija gaisro metu. Gaisrų gesinimas miškuose ir durpynuose. Elektrosauga. Apsaugos nuo elektros priemonės. Pirmoji pagalba. Galvos traumos. Žaizdų tvarstymas. Kraujavimas. Nudegimas. Nušalimas, sušalimas. Darbų saugos organizavimas. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Valstybinė ir vidinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, ir jų klasifikavimas.
  Sauga, konspektas(19 puslapių)
  2006-11-23
 • Darbų sauga

  Įvadas. Darbų saugos organizavimas įmonėje. Žmogaus saugos kursas ir jo sudėtines dalys. Darbų saugos organizavimo struktūra Respublikoje. Darbų saugos organizavimas įmonėje. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšis ir ištyrimo metodika. Nelaimingų atsitikimų apskaita. Apsauga nuo pažeidimų elektros srove. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Žmogaus pažeidimų esant skirtingoms tinklo schemoms galimybių analizė. Tinklo schemos parinkimas. Pagrindinės apsaugos nuo elektros srovės priemonės. Įžeminimo taikymo sritis. Apsauginis tinklo išjungimas. Talpuminių nuotekio srovių kompensavimas. Izoliacijos profilaktika ir kontrolė. Elektros įrenginių eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Apsauga nuo e-m lauko. Apsaugos nuo e-m laukų priemonės. Individualios apsaugos priemonės. Apsauga nuo lazerio spindulio. Nepavojingų lazerio spindulių lygiai. Apsaugos nuo lazerių priemonės. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Aktyvumo vienetai, jonizuojančio spinduliavimo lygiai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veiksmas. Spindulinės ligos požymiai. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Elektrovakuuminių prietaisų spinduliavimas. Apsauga nuo jonizuojančių spindulių priemonės. Mikroklimatas (Šiluminis komfortas). Oro darbo zonoje užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacijos sistemos. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Oro valymas. Vibracija ir triukšmas. Vibracijų (virpesių) rūšys. Virpesių šaltiniai pramonėje. Vibracijos normavimas. Vibracijos mažinimas. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Ultragarso normavimas. Triukšmo mažinimas. Apšvietimas. Spektrai. Pagrindiniai reikalavimai apšvietimo sistemoms. Dirbtinio ir natūralaus apšvietimo normavimas. Dirbtinio apšviestumo skaičiavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Valdymo pultai. Ergonomikos metodai žmogaus saugoje. Kūrimo procesas. Gaisrinė sauga. Statinių ir įrenginių kategorijos pagal pavojų gaisrui ar sprogimui kilti. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Gaisrinės saugos organizavimas Lietuvos Respublikoje. Atsakomybė. Civilinė sauga. Teisinė darbo sauga. Įstatymo taikymas. Savivaldybių įgaliojimai. Saugos darbe struktūros įmonėse. Saugos darbe komitetai. Darbo aplinkos ir darbo vietų reikalavimas. Darbo priemonės ir jų priežiūra. Kenksmingų ir pavojingų medžiagų naudojimo reikalavimai. Gaminamos produkcijos reikalavimai. Saugaus darbų organizavimo ir vykdymo norminiai aktai. Privalomas sveikatos tikrinimas. Darbų sustabdymas. Darbdavio pareigos.
  Sauga, konspektas(25 puslapiai)
  2006-01-11
 • Darbų sauga (10)

  Įvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba ir jos funkcijos. Kaip skirstomos darbuotojų atostogos. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Pirmoji pagalba paveikus elektros srovei. Žmogaus atpalaidavimas. elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Elektrotechnikos personalas ir jo mokymas. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2007-03-09
 • Darbų sauga (11)

  Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai. Nelaimingi atsitikimai. Mechaniniai pavojai. Slėginiai indai ir suvirinimas. Slėginių įrenginių aptarnavimo darbų sauga. Darbų sauga suvirinant. Darbų sauga lituojant. Apsauga nuo elektros. Žmogaus pažeidimas elektros srove. Žingsnio įtampa, prisilietimo įtampa. Izoliacijos taikymas, normavimas ir kontrolė. Įnulinimas. Jo veikimas ir taikymas. Apsaugos aparatų suveikimo sąlygos. Apsauginis įžeminimas. Apsauginis išjungimas. Apsaugos nuo elektros priemonės ir jų naudojimo tvarka. Signalinių spalvų, ženklų bei plakatų naudojimas. Rankinės elektros mašinos, įrankiai ir kilnojami šviestuvai. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Sprogiosios zonos. Vietų, kur gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, klasifikavimas. Įrangos, skirtos naudoti potencialiai degioje ir sprogioje aplinkoje, žymėjimas. Elektros įrangos parinkimo sprogiosiose zonose bendrieji reikalavimai. Elektros įranga degiųjų medžiagų sankaupos vietose. Valdymas ir automatika. Matavimo prietaisų, matavimo transformatorių, relinės apsaugos, automatikos, telematavimų įrenginių eksploatavimo darbai. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Elektromagnetinių laukų šaltiniai ir jų charakteristikos. Biologinis elektromagnetinis laukų veikimas. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Jonizuojančio spinduliavimo rūšys. Gaisrinė sauga. Pastatų ir statinių atsparumas ugniai. Gaisrų gesinimo būdai. Profesinė rizika. Profesinės rizikos vertinimas.
  Sauga, konspektas(91 puslapis)
  2007-05-14
 • Darbų sauga (12)

  Privalomi saugos darbe instruktavimai (DS-000-03). DS-000-02 Remonto darbų vykdytojų (kiekvieno brigados nario) pareigos. Blokuotės schemų (pasirinktinai) veikimo principai. "SAPFIR"-22DD veikimo principas. Kiekio matavimo vienetai, tikslumo klasė, paklaidos. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės ir aplinkos apsaugos politikos reikalavimai ir tikslai. DS-000-02 Remonto darbų įforminimas. Nukentėjusiajam nuo elektros srovės pirmos pagalbos suteikimas. Signalizacijos schemų veikimo principai. Tenzodaviklių veikimo principas. KMP ir A įrenginiai veikiantys šiuo principu aptarnaujamame bare. Jų eksploatacijos ypatumai. KP/AP-000-12 "automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Aptarnavimo zonoje naudojamų kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui, apsinuodijimo požymiai. Pirmoji pagalba. DS-000-02 Remonto darbų įforminimas ant specialaus blanko (Leidimas). KMP ir A priemonių defektų ir sutrikimų šalinimas, defektų žurnalo pildymas. (A-000-18). 13DD11 veikimo principas kiekio matavimo vienetai, tikrumo klasė, paklaidos. Aptarnaujamo baro KMP ir A pozicijos, kontroliuojančios pastovių reikšmingų aplinkosaugos aspektų parametrus. (Pagal technologinio cecho sąrašus). DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų atlikimas. Darbuotojo veiksmai pastebėjus gaisrą. BSS planinio remonto apimtis. Dokumentacija. (A-000-23). Difmanometro IDP konfigūravimas, techninės galimybės. Kiekis, matavimo vienetai, tikslumo klasė, paklaidos, variacija. Vietų, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka klasifikavimas pagal zonas. Asmeninės apsaugos priemonės, jų paskirtis, laikymo ir naudojimo tvarka. DS-000-02. Darbas aukštyje. Reikalavimai kopėčioms. Vandens putų (VPG – 10) gesintuvo naudojimosi taisyklės. Nukentėjusiam nuo elektros srovės pirmos pagalbos suteikimas. Nekibirkščiuojančių grandinių elementai, jų paskirtis, montažo ypatumai. II –os grupės įrangos, naudojamos potencialiai sprogioje aplinkoje, klasifikavimas pagal kategorijas. Filtruojančios dujokaukės, reikalavimai joms, tikrinimas. DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų organizavimas. Termoporų ir varžinių termometrų graduotės, tikslumo klasė, paklaidos. KP/AP—12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės ir aplinkos apsaugos politikos reikalavimai ir tikslai. Reikalavimai lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir tepalų saugojimui. DS-000-02 Apsaugos priemonės dirbant šuliniuose. Temperatūrinės reguliavimo sistemos kapitalinio remonto apimtis (A-245-17). Megommetro veikimo principas, elektrinių parametrų matavimo vienetai. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Reikalavimai elektros instrumentams ir įrankiams darbui sprogimui pavojingose patalpose. DS-000-02 Darbų su ugnimi sprogiose, sprogiose-gaisringose gamybose atlikimas. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. N-1 akto įforminimas. KMP ir A priemonių defektų ir sutrikimų šalinimas, defektų žurnalo pildymas (A-000-19). Valdymo stoties "FOXBORO" blokuotės schema ir veikimo principai. Reikalavimai kilnojamiems šviestuvams. DS-000-02 Leidimo darbui su ugnimi įforminimas sprogiuose ir gaisringuose objektuose. Veikiančių elektros įrengimų gesinimas. Automatinio matavimo, automatinio reguliavimo sistemų einamojo remonto apimtis. (A-245-17). Reguliuojančio pneumo vožtuvo su pozicionieriumi veikimo principas. "M" markės dujokaukės eksploatacijos taisyklės. DS-000-02 Remonto darbų atlikimas pagal remonto darbų registravimo žurnalą. Automatinio matavimo, automatinio reguliavimo sistemų kapitalinio remonto apimtis. Dokumentacija (A-245-17). Reguliatorių veikimo dėsniai (P; PI; PID). Derinimo parametrai. Išvardinti organizacines priemones taikomas darbams, kuriuos atliekant gali susidaryti sprogi aplinka. Privalomi saugos darbe instruktavimai (DS-000-03). Saugos darbe reikalavimai dirbant su elektros įrankiais, kilnojamomis elektros mašinomis ir rankiniais šviestuvais (E-000-08). Nelaimingų atsitikimų tyrimas. N-2 akto įforminimas. Automatinio matavimo, automatinio reguliavimo sistemų kapitalinio remonto apimtis (A-245-17). Masės matuoklių veikimo principas. Masės matavimo vienetai. DS-000-02 Remonto darbų įforminimas. Angliarūgštinių (OU-5) gesintuvų naudojimo taisyklės. Pneumopozicionieriaus paskirtis ir veikimo principas, tikslumo klasė, paklaidos. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Išvardinti apsaugos nuo sprogimo priemones, taikomas darbams, kuriems atliekant gali susidaryti sprogi aplinka. Elektros įrengimų, nesukeliančių sprogimo, markiravimas, apsaugos standartai. (pvz. – 2ExiIICT6;EJ;J;T). DS-000-02 Remonto darbų įforminimas ant specialaus blanko (leidimas). Vandens putų (VPG-10) gesintuvo naudojimosi taisyklės. Aptarnaujamo baro KMP ir A brėžinių nagrinėjimas (principinės, montažinės, funkcinės schemos). Aptarnaujamo baro KMP ir A pozicijos, kontroliuojančios pastovių reikšmingų aplinkosaugos aspektų parametrus (pagal technologinio cecho sąrašus). Reikalavimai lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir tepalų saugojimui darbo vietoje. DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų atlikimas. Pirmoji pagalba esant cheminiam nudegimui. Prietaisų "SAPFIR-22DD" perderinimo kitam matavimo diapazonui tvarka. Vietų, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka klasifikavimas pagal zonas. DS-000-02 Darbas aukštyje. Reikalavimai saugos diržams. Darbuotojo veiksmai pastebėjus gaisrą. Elektrinių parametrų tarpusavio ryšio taisyklės. Omo dėsnis. Nuoseklus ir lygiagretus elektros imtuvų jungimas. Dujų signalizatorių CBK, darbo principas. Paklaidos, tikslumo klasė. Pasekmės sutrikus matavimo priemonėms, dirbančioms aplinkosaugos pozicijose, darbui aptarnaujamame bare. Individualios apsaugos priemonės, jų paskirtis. DS-000-02 Dujų atžvilgiu pavojingų darbų organizavimas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės: darbuotojų materialinė atsakomybė. Kompiuterizuotos BSS "TRICONEX" paskirtis, valdymo principai. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės ir aplinkos politikos reikalavimai ir tikslai. DS-000-02 Apsaugos priemonės dirbant šuliniuose. Vidaus darbo taisyklės: Darbo ir poilsio laikas. Prietaisų "SAPFIR" pajungimo schemos. Ypatumai. Ūkiskaitinių prietaisų diagramų keitimo tvarka. KP/AP-000-12 "Automatikos įrengimų remonto valdymas" proceso kokybės rodikliai. Aptarnavimo zonoje naudojamų kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui, apsinuodijimo požymiai, pirmoji pagalba. DS-000-02 Darbų su ugnimi sprogiose, sprogiose – gaisringose gamybose atlikimas. Pavojaus garsiniai signalai. Pneumatinių vykdymo mechanizmų darbo principai. Aptarnaujamo baro pozicijos, kontroliuojančių pastovių reikšmingų aplinkosaugos aspektų parametrais. DS-000-02 Leidimo darbui su ugnimi įforminimas sprogiuose ir gaisringuose objektuose. Nelaimingų atsitikimų klasifikavimas. Darbuotojo veiksmai pastebėjus nelaimingą atsitikimą. Aptarnavimo zonoje naudojamos kenksmingos medžiagos, jų pavojingos savybės. Varžinių termometrų veikimo principai. Temperatūros matavimo varžiniais termometrais schemos, jų skirtumai. Automatinių išjungėjų bandymo ir tikrinimo tvarka. DS-000-02 Remonto darbų atlikimas pagal remonto darbų registravimo žurnalą. Veikiančių el. įrenginių gesinimas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės: Atsakomybė už darbo drausmės pažeidimus. Ultragarsinių lygmačių veikimo principai ir ypatumai. Paklaidos ir tikslumo klasė. Termoporos veikimo principas, graduotės, temperatūros kompensacija.
  Sauga, konspektas(42 puslapiai)
  2007-04-27
 • Darbų sauga (13)

  Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai Potencialiai pavojingi darbai, pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos, mikroklimato parametrų higieninis normavimas. Gamybinės dulkės, jų savybės, higieninis normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos medžiagos, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Apšvietos būdai ir sistemos, higieninis normavimas. Triukšmo charakteristika, jo poveikis žmogui, higieninis normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Virpesių charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas Virpesių mažinimo būdai. Jonizuojančios spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Ergonomika. Ergonomikos samprata. Ergonomikos mokslo vystymosi istorija. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsajos. Ergonomikos tyrimo metodologija. Dešimt ergonomikos fizikinių principų. Dešimt ergonomikos pažinimo principų. Raumenų darbas (fiziologiniai principai, energijos sąnaudos). Judesių valdymas nervų sistema (psichologiniai principai, refleksai ir įgūdžiai). Darbo efektyvumo kėlimas (optimalus raumenų jėgos panaudojimas). Jėga, trukmė ir keliamoji galia. Darbo vietų projektavimas. Gaisrinė sauga. Degimo sistemos. Degimo procesai. Degiųjų dujų, garų ir oro mišinių sprogimas. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Evakuaciniai išėjimai ir keliai. Gaisrų gesinimo būdai. Gaisrų gesinimo medžiagos. Gaisrinė signalizacija ir ryšiai.
  Sauga, konspektas(24 puslapiai)
  2007-05-21
 • Darbų sauga (14)

  Įvadas. Žmonių saugos darbe problemų istorinė apžvalga. Saugos darbe valdymas ir kontrolė. Saugos darbe norminiai aktai Lietuvoje. Saugos darbe organizavimas įmonėje. Darbdavių pareigos ir teisės saugos darbe klausimais. Darbuotojų teisės ir pareigos. Įmonės saugos darbe tarnyba. Įmonių saugos darbe komitetas. Darbų saugos instrukcijos. Nelaimingi atsitikimai.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2008-05-25
 • Darbų sauga (15)

  5 laboratoriniai darbai. Aprašymai ir skaičiavimai. Patalpų šiluminės aplinkos parametrų nustatymas, įvertinimas. Darbo vietos (patalpos) vėdinimo sistemos įvertinimas. Darbo vietos (patalpos) apšvietos įvertinimas. Oro užterštumas dulkėmis įvertinimas. Aplinkos akustinio triukšmo matavimas ir įvertinimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-10-28
 • Darbų sauga (16)

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Padavėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Nelaimingo atsitikimo tyrimas. Išvados.
  Sauga, referatas(17 puslapių)
  2009-02-21
 • Darbų sauga (2)

  Darbų saugos reikšmė. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbo saugos normatyvinių dokumentų rengimo tvarka. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos kontrolės formos. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų traktavimas. Nelaimingų atsitikimų analizė, metodai ir įvertinimo koeficientai. Profesinės ligos, jų tipai. Darbo ir poilsio laikas.
  Sauga, špera(5 puslapiai)
  2006-02-01
 • Darbų sauga (3)

  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai. Potencialiai pavojingi darbai, pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos, mikroklimato parametrų higieninis normavimas. Gamybinės dulkės, jų savybės, higieninis normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos medžiagos, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Apšvietos būdai ir sistemos, higieninis normavimas. Triukšmo charakteristika, jo poveikis žmogui, higieninis normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Virpesių charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Jonizuojančios spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Ergonomika. Ergonomikos samprata. Ergonomikos mokslo vystymosi istorija. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsajos. Ergonomikos tyrimo metodologija. Dešimt ergonomikos fizikinių principų. Dešimt ergonomikos pažinimo principų. Raumenų darbas (fiziologiniai principai, energijos sąnaudos). Judesių valdymas nervų sistema (psichologiniai principai, refleksai ir įgūdžiai). Darbo efektyvumo kėlimas (optimalus raumenų jėgos panaudojimas). Darbo vietų projektavimas. Gaisrinė sauga. Degimo sistemos. Degimo procesai. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Evakuaciniai išėjimai ir keliai. Gaisrų gesinimo būdai. Gaisrų gesinimo medžiagos. Gaisrinė signalizacija ir ryšiai.
  Sauga, konspektas(24 puslapiai)
  2006-02-20
 • Darbų sauga (4)

  Darbų ir civilinės saugos pagrindai, tikslai, uždaviniai. Traumatizmas žemės ūkyje. Rizika ir atsargumas. Rizikos priežastys. Asmeninė rizika. Darbdavių rizika. Objektyvi rizika. Rizikos atpažinimas. Rizikos mažinimas. Nesaugaus darbo psichologinės priežastys. Pavojai, jų atsiradimas ir vystymasis. Pavojaus suvokimas ir įvertinimas. Asmeninės rizikos priežastys. Veiksmai iškilus pavojui. Pirmoji pagalba ištikus staigiai mirčiai. Darbuotojų sveikata. Darbuotojų aplinka. Kaimo žmonių aplinkos ir sveikatos ryšys. Klimatinių veiksnių kenksmingumas. Ultragarso kenksmingumas. Infragarso kenksmingumas. Elektromagnetinių laukų kenksmingumas. Triukšmo kenksmingumas. Vibracijos kenksmingumas. Triukšmą ir vibracijos pavojų didinantys veiksniai. Triukšmo poveikio ypatumai. Ryšys tarp triukšmo lygio ir poveikio efekto, trukmės. Savaiminis užsidegimas. Šieno savaiminis užsidegimas. Durpyno savaiminis užsidegimas. Darbų saugos organizavimas.
  Sauga, špera(17 puslapių)
  2006-02-28
 • Darbų sauga (5)

  Žmonių saugos samprata, reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbų saugos normatyvinių dokumentų rengimo tvarka. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos kontrolės formos. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos, įtaka žmogui, higieninis normavimas. Gamybinės dulkės, jų savybės, higieninis normavimas. Profesiniai apsinuodijimai kenksmingomis medžiagomis, higieninis normavimas. Jonizuojanti spinduliuotė, jos profilaktika. Triukšmas, priemonės triukšmui mažinti, higieninis normavimas. Vibracija, vibracijos mažinimo būdai, higieninis normavimas. Apšvietimo sąvokos ir vienetai, higieninis normavimas. Ergonomikos samprata. Darbinių sistemų samprata. Darbinių sistemų charakteristikos. Darbinių sistemų projektavimas. Darbo vietos projektavimas. Žmogiškojo veiksnio pripažinimas. Degimo sistemos ir procesai. Gamybinių procesų priešgaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Gaisrų gesinimo medžiagos ir būdai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Priešgaisrinė signalizacija ir ryšiai.
  Sauga, konspektas(17 puslapių)
  2006-03-23
 • Darbų sauga (6)

  Padalinio vadovo veikla darbų saugos srityje. Padalinio vadovo veikla. Veiklą reglamentuojantys įstatyminiai aktai ir atsakomybė. Esami pažeidimai. Priemonės planas darbų saugos būklei pagerinti. Pagalbinio darbininko darbų saugos instrukcija darbo vietoje. Technologijos. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Veiksmai prieš darbo pradžią. Veiksmai darbo metu. Veiksmai avariniais atvejais. Veiksmai baigus darbą.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-29
 • Darbų sauga (7)

  Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Dar­bo ir po­il­sio laikas. Dar­bų sau­gos nor­ma­ty­vi­nių do­ku­men­tų ren­gi­mo tvar­ka. Darb­da­vių ir dar­buo­to­jų pareigos dar­bų sau­gos sri­ty­je. Po­ten­cia­liai pavo­jin­gi įren­gi­niai ir pa­vo­jin­gi dar­bai. Dar­bų sau­gos kon­tro­lės for­mos. Darb­da­vių ir darbuoto­jų mo­ky­mas, te­sta­vi­mas ir instruktavimas. At­sa­ko­my­bės for­mos pa­žei­dus dar­bų sau­gos rei­ka­la­vi­mus. Ne­lai­min­gi atsitikimai dar­be ir jų kla­si­fi­ka­ci­ja. Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mo ty­ri­mas. Trau­ma­tiz­mo ana­li­zės metodai ir ko­e­fi­cien­tai. Me­teo­r­o­loginių sąlygų įta­ka žmo­gui ir nor­mavimas. Techninės ir organizacinės priemonės są­ly­goms ge­rin­ti. Gamybinės dul­kės, jų sa­vy­bės ir nor­mavimas. Dul­kė­tu­mo ma­ži­ni­mo bū­dai. Pro­fesiniai apsinuo­di­ji­mai ir pro­fi­lak­ti­ka. Ra­dia­ci­nis pavojus ir pro­fi­lak­ti­ka. Triukš­mo šal­ti­niai ir priemo­nės jam ma­žin­ti. Vib­ra­ci­ja ir vib­racinė liga. Vib­ra­ci­nės li­gos pro­fi­lak­ti­ka. Ap­švie­ti­mo są­vo­kos ir vie­ne­tai. Na­tū­ra­lus ir dirb­ti­nis apšvieti­mas. Saugaus darbo sąlygos vykdant pakrovimo ir iškrovimo, montavimo darbus. Elektros traumos priežastis, elektros srovės poveikis organizmui. Gamybinių patalpų klasifikacija pagal elektros srovės pavojingumą. Sau­gūs že­mės dar­bai. Sau­gūs mūro dar­bai. Slėginių indų eks­plo­a­tavimas. Degi­mo sis­te­mos ir pro­ce­sai. Ga­my­bi­nių procesų gais­ri­nė kla­si­fi­ka­ci­ja. Sta­ty­bi­nių medžia­gų ir kon­struk­ci­jų de­gu­mas. Sta­ty­bi­nių kon­struk­ci­jų at­spa­ru­mas ug­niai, jų at­spa­ru­mo ug­niai pa­di­di­ni­mas. Pa­sta­tų at­spa­ru­mo ug­niai laips­nis. Žmo­nių eva­ku­a­ci­ja iš pa­sta­tų. Žmo­nių srau­tai. Eva­ku­a­ci­nis iš­ėji­mas ir ke­lias. Gais­rų ge­si­ni­mo me­džia­gos. Pir­mi­nės gais­ro ge­si­ni­mo prie­mo­nės. Gais­ri­nė sig­na­li­za­ci­ja ir ry­šiai.
  Sauga, špera(14 puslapių)
  2006-05-23
 • Darbų sauga (8)

  Ergonomikos sąvoka (samprata). Ergonomika ir santykis su darbo sauga. Ergonomikos principai ir metodai. Tyrimų aplinkos pasirinkimas. Kintamųjų parinkimas. Subjektų tyrimų pravedimo atrinkimas. Duomenų surinkimas ir saugojimas. Darbo sąlygų tyrimas. Užduoties ir veiklos analizė. Duomenų analizė. Žmogaus kūno funkcinė struktūra. Reprodukcinė sistema. Klausa. Odos jutimų organai. Darbo psichofiziologija. Fizinio darbo krūvis. Nuovargis ir darbingumo atstatymas. Kūno judesių tipai. Judesių greitis ir jų valdymas. Psichologiniai darbo aspektai. Mąstymas. Atmintis. Sprendimų priėmimas. Dėmesys. Emocijos ir jausmai. Stresas. Frustracija.
  Sauga, špera(20 puslapių)
  2007-01-30
 • Darbų sauga (9)

  Įvadas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Darbų saugos reikalavimų analizė. Bendrieji reikalavimai darbo vietoms. Darbų su elektra sauga. Priešgaisrinė apsauga. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-08
 • Darbų sauga ir darbuotojų sveikatos užtikrinimas: AB "Mažeikių nafta"

  Įvadas. Apie bendrovę. Sauga darbe. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika. Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos tikslai. Profesinių ligų prevencija. Organizacinės priemonės. Pirmoji pagalba. Svarbiausi pirmosios pagalbos principai. Gaivinimas. Pirmoji pagalba apsinuodijus. Pirmoji pagalba netekus sąmonės. Pirmoji pagalba nudegus. Pavojai, kurie egzistuoja bendrovėje ir su kuriais gali susidurti darbuotojas. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Pavojus, susijęs su pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Gaisro, sprogimo pavojus. Pavojus, susijęs su elektra. Pavojus, susijęs su darbo įrenginiais ir jų įranga. Kritimo iš aukščio pavojus. Pavojus, susijęs su judėjimu ir eismu. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2009-03-28
Puslapyje rodyti po