Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Cheminės padėties įvertinimo metodika

  Įvadas. Cheminės padėties įvertinimo metodika. Cheminės situacijos vertinimas išsiliejus SVNM. Cheminė situacija gali būti vertinama taip. Darbo inspektorių seminaras. Phare dvynių projektas. Dvynių ir mokymo dalies veikla. Informacinių technologijų sistemos tobulinimo dalis. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-11-06
 • Chemiškai pavojingų objektų avarijos

  Įvadas. Cheminių medžiagų pavojingumo lygiai. Pavojingų medžiagų žymėjimas. Pavojingumo lygiai. Cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai. Saugaus darbo zonų nustatymas likviduojant avarijos pasekmes pavojingame objekte. Chemiškai pavojingi objektai Lietuvoje, jų registravimas. Cheminių avarijų prevencija.
  Sauga, namų darbas(10 puslapių)
  2007-12-16
 • Civilinė darbo sauga

  Elektros srovės pavojingumas žmogui. Apšvietimo būdai ir sistemos. Lengvų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-06-06
 • Civilinė ir darbo sauga

  Civilinės ir darbo saugos projektas: UAB "Apdirba". Įmonės aprašymas. Įmonės pavadinimas ir ekonominė veiklos rūšis. Darbuotojų skaičius, įmonės ir struktūrinių padalinių vadovai, darbuotojo atstovas ir darbdavio atstovas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Dažytojo saugos ir sveikatos instrukcija. Pravestas instruktažas ir pasirašyta žurnale. Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Direktoriaus įsakymas dėl dvišalės komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Paaiškinimas direktoriui apie nelaimingą atsitikimą darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo aktas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2005-10-21
 • Civilinė ir darbo sauga (2)

  Instruktavimo darbo vietoje struktūra ir turinys. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo bei vibracijų pagrindinės apsaugos priemonės. Avarijos ir katastrofos, jų apibūdinimas. Žmonių ir materialinių vertybių apsauga.
  Sauga, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-04-26
 • Civilinė ir darbo sauga (3)

  Darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. Mikroklimato parametrai. Cheminė aplinka. Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės Oro užterštumas dujomis, garais ir dulkėmis. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogui. Nepalankaus mikroklimato ir cheminės aplinkos poveikio profilaktika. Apšvietimas. Apšvietimo būdai ir sistemos. Šviesos šaltiniai. Apšvietos skaičiavimas. Triukšmas. Triukšmo poveikis žmogui. Apsauga nuo triukšmo. Vibracija. Apsauga nuo vibracijos. Apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės. Išvados.
  Sauga, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-03-03
 • Civilinė ir darbo sauga įmonėje

  Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės struktūra. Darbo tvarkos bendrieji reikalavimai. Objekto vidinės ir išorinės zonos tvarkos reikalavimai. Pavojaus šaltiniai įmonėje susidaryti ekstremaliai situacijai. Suskystintų dujų degalinės paskirtis. Degalinės sudėtis. Degalinės montavimas ir paleidimas. Degalinės eksploatavimo instrukcija. Degalinės kontrolė ir aptarnavimas. Saugumo reikalavimai. Degalinę aptarnaujančio personalo pareigos. Operatoriui pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Kasininkės profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės. Priešgaisrinė instrukcija. Avarijų ir sutrikimų lokalizavimas bei likvidavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas bendrovėje.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-11-13
 • Civilinė ir darbo sauga: kavinė-baras UAB "Muskatas"

  Įvadas. Trumpas įmonės aprašas. Lentelė. Kūriko, kūrenančio kietuoju kuru, darbų saugos ir sveikatos instrukcija. Žurnalas. Asmeninės apsauginės priemonės. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Paaiškinimas. Įsakymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, namų darbas(20 puslapių)
  2008-03-31
 • Civilinė ir darbo sauga: UAB "KYMDD Pica"

  Įmonės aprašymas. Vidaus darbo tvarka. Bendrosios nuostatos. Priėmimo į darbą formos ir tvarka. Darbo laikas. Darbo etika. Darbuotojų elgesio reikalavimai. Baigiamosios nuostatos. Gamybinių patalpų valytojas (pareiginiai nuostatai). Bendrieji reikalavimai. Gamybinių patalpų valytojo pareigos. Kvalifikaciniai reikalavimai. Gamybinių patalpų valytojo teisės. Gamybinių patalpų valytojo atsakomybė. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2006-09-18
 • Civilinė ir darbų sauga

  Įvadas. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos. Gaisrų gesinimo būdai ir medžiagos. Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcijos ir jų struktūra. Išvados.
  Sauga, referatas(15 puslapių)
  2008-03-01
 • Civilinė sauga

  10 klausimų testas su atsakymais iš civilinės saugos.
  Sauga, testas(2 puslapiai)
  2005-06-07
 • Civilinė sauga (10)

  PowerPoint pristatymas. KNM (Kovinės nuodingos medžiagos). Cheminio ginklo gabenimas. NM klasifikacija. Poveikis žmogui. Oda žeidžiančios NM, jų poveikis žmogui. Bendrojo poveikio NM, jų poveikis žmogui. Civilinės saugos signalai ir gyventojų veiksmai juos išgirdus. Išskirstymo ir evakavimo uždavinys. Gyventojų evakavimas. Odos apsaugos priemonės. Požymiai, rodantys, kad buvo panaudotos KNM.
  Sauga, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-03-23
 • Civilinė sauga (11)

  Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys. Naikinamieji veiksmai ir apsauga nuo jų. Individualios apsaugos priemonės. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Radiacinės ir cheminės žvalgybos bei dozimetrinės kontrolės prietaisai. Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos. Radiacinės ir cheminės žvalgybos bei dozimetrinės kontrolės prietaisai. Radiacinės ir cheminės situacijos vertinimas. Kenksmingos medžiagos, jų poveikis žmogaus organizmui. Jonizuojančioji spinduliuotė (gamtiniai, dirbtiniai šaltiniai), jos poveikis žmogaus organizmui. Gyventojų ir turto apsauga, jos organizavimas ekstremaliomis sąlygomis. Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai, vadovavimas jiems. Darbo aplinka, galimi kenksmingi ir pavojingi veiksmai. Bendrieji teisiniai ir organizaciniai saugos darbe reikalavimai. Nelaimingi atsitikimai, profesinės ligos. Elektros įrenginiai. I-oji medicininė pagalba, įvykus nelaimingam atsitikimui. Pirmoji pagalba įvykus elektros traumai. Pirmoji pagalba sumušimų ir žaizdų atvejais. Pirmoji pagalba lūžus kaulams. Pirmoji pagalba esant nudegimams ir nušalimams. Dirbtinis širdies masažas ir dirbtinis kvėpavimas.
  Sauga, konspektas(50 puslapių)
  2006-04-04
 • Civilinė sauga (12)

  Civilinė sauga. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Ekstremalių situacijų rūšys. Civilinės saugos sistemoje naudojame ženklai. Gaisras. Jonizuojanti spinduliuotė. Cheminės medžiagos ir apsauga nuo jų. Kenksmingų medžiagų poveikis organizmui. Chloras. Amoniakas. Gyvsidabris. Pesticidai. Biologinės naikinimo medžiagos ir apsauga nuo jų. Civilinės saugos įstatymo sąvokos. Valstybės, savivaldybių ir kitų pareigos ekstremalių situacijų metu. Darbdavio pareiga. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Darbuotojo pareigos. Darbuotojo teisės. Jaunų asmenų darbas. Motinystės sauga. Nelaimingi atsitikimai darbe ir pakeliui.
  Sauga, špera(11 puslapių)
  2006-04-12
 • Civilinė sauga (13)

  Bendrieji klausimai. Civilinės saugos tikslas ir uždaviniai. Priešgaisrinė sauga. Gaisrų priežastys. Savaiminis užsidegimas. Gaisrų gesinimas, būdai ir medžiagos. Pirmoji pagalba. Apalpimas.
  Sauga, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-13
 • Civilinė sauga (14)

  Įvadas. Specialusis švarinimas. Deaktyvacija. Dezinfekcija. Žmonių veiksmai kai kuriais atvejais. Išvados.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-07
 • Civilinė sauga (15)

  Įvadas. Slėptuvių naudojimas. Dezinsekcija ir deratizacija. Mus saugantys produktai. Meteorologiniai matavimai. Išvados.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-14
 • Civilinė sauga (16)

  Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai. Ekstremalių situacijų priežastys, charakteristika pagal mastą. Ekstremalių situacijų kriterijai Lietuvoje. Civilinės saugos veiksmų ir priemonių planavimas ekstremalių situacijų atvejais. Parengties Europos Sąjungos (ES) plano turinys ūkio subjekte. Vadovavimas civilinės saugos ir gelbėjimo sistemai. Įvardinkite civilinės saugos signalus ir kas turi teisę juos paskelbti. Civilinės saugos signalas "Dėmesio visiems". Civilinės saugos signalas "Uragano pavojus". Civilinės saugos signalas "Potvynio pavojus" "Katastrofinis užtvindymas". Civilinės saugos signalas "Radiacinis pavojus". Civilinės saugos signalas "Cheminis pavojus". Radiacinės žvalgybos prietaisai. Cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai. Signalizacija, viršijus nustatytus lygius (garso ir šviesos). Civilinės saugos mokymas Lietuvoje. Civilinės saugos pajėgų treniruotės, pratybos ir jų rengimo tvarka. Civilinės saugos treniruočių ir pratybų rengimo tvarka. Civilinės saugos signalai. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Pavojingos cheminės medžiagos, jų savybės ir klasifikacija. Jų poveikis žmogaus organizmui. Asmeninės kvėpavimo organų apsaugos priemonės, jų skirstymas; dujokaukės veikimo principas. Asmeninės odos apsaugos priemonės. Kaip apsisaugoti nuo chloro, amoniako įvykus jų išsiliejimui. Lietuvos respublikos gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje, dalyvavimas avarijos pasekmių likvidavime. Chemiškai pavojingi objektai Lietuvoje, jų registravimas. Cheminių avarijų prevencija. Cheminių medžiagų pavojingumo lygiai. Pavojingų medžiagų žymėjimas. Pavojingo objekto pavojaus nustatymas, rizikos analize ir vertinimas saugos požiūriu. Nubraižyti slėptuvės planą-schemą. Pirminės gaisrų gesinimo priemonės ūkio subjektuose. Apsauginiai statiniai civilinės saugos sistemoje, jų paskirtis, klasifikacija, tipai vidaus erdvės ir ploto normos. Medicininės pagalbos teikimas: kraujavimo sustabdymas. Ūkio subjekto vadovo atsakomybė už civilinės saugos darbo organizavimą objektuose. Pagrindiniai reikalavimai projektuojant ir statant slėptuves. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas lūžus kaulams. Gamtinės kilmės jonizuojančioji spinduliuotė. Radonas, jo kilmė, savybės, leistinos normos. Saugaus darbo zonų nustatymas likviduojant avarijos pasekmes pavojingame objekte. Kokios civilinės saugos formuotės sudaromos ūkio subjektuose gelbėjimo darbams pravesti? Apsauginių statinių filtro-ventiliacinė techninė įranga. Oro poreikis vienam žmogui per parą (24 h.). Gyventojų elgesio taisyklės slėptuvėse (pagal nuostatus). Kuo skiriasi filtruojančiosios dujokaukės nuo izoliuojančiųjų. Gyventojų evakavimo tvarka įvykus avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje (AE).
  Sauga, špera(21 puslapis)
  2006-12-03
 • Civilinė sauga (17)

  Dažniau pasitaikančios kenksmingos medžiagos. Degazacija. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Jonizuojančios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui.
  Sauga, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-04
 • Civilinė sauga (18)

  Įvadas. Individualios apsaugos priemonės. Kitos kvėpavimo organų ir odos apsaugos priemonės. Individualių apsaugos priemonių priežiūra ir laikymas. Kolektyvinės apsaugos priemonės (apsauginiai statiniai, slėptuvės). Išvados.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-07
Puslapyje rodyti po