Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Sauga

Sauga (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Virėjo saugos ir sveikatos instrukcija

  Virėjo saugos ir sveikatos instrukcija. 2004 m. Bendroji dalis. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą.
  Sauga, pavyzdys(5 puslapiai)
  2005-10-26
 • Žmogaus ir darbų sauga statybos objekte

  Žmogaus ir darbų sauga statybos objekte. Darboviečių ir jų įrengimo reikalavimų bendroji charakteristika. Vadybiniai reikalavimai. Statybiniai reikalavimai. Higieniniai reikalavimai. Gamybinės buities reikalavimai. Technologiniai (gamybiniai) reikalavimai. Techniniai reikalavimai. Priešgaisriniai reikalavimai. Darbo įrenginiai. Minimalūs reikalavimai mobiliesiems savaeigiams arba nesavaeigiams darbo įrenginiams. Minimalūs reikalavimai krovinių kėlimo darbo įrenginiams. Bendrosios atsargos priemonės visiems darbo įrenginiams. Subrangovai privalo užtikrinti. Tiekimas ir sandėliavimas. Darbo vieta ir valymas.
  Sauga, konspektas(12 puslapių)
  2006-10-20
 • Žmogaus sauga

  Žmogaus saugos kursas ir jo sudėtines dalys. Darbų saugos organizavimo struktūra Respublikoje. Darbų saugos organizavimas įmonėje. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys ir ištyrimo metodika. Nelaimingų atsitikimų apskaita. Apsauga nuo pažeidimų elektros srove. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Žmogaus pažeidimų esant skirtingoms tinklo schemoms galimybių analizė. Tinklo schemos parinkimas. Pagrindinės apsaugos nuo elektros srovės priemonės. Įžeminimo taikymo sritis. Apsauginis tinklo išjungimas. Talpuminių nuotekio srovių kompensavimas. Izoliacijos profilaktika ir kontrolė. Elektros įrenginių eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Apsauga nuo e-m lauko. Apsaugos nuo e-m laukų priemonės. Individualios apsaugos priemonės. Apsauga nuo lazerio spindulio. Nepavojingų lazerio spindulių lygiai. Apsaugos nuo lazerių priemonės. Apsauga nuo jonizuojančio spinduliavimo. Aktyvumo vienetai, jonizuojančio spinduliavimo lygiai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veiksmas. Spindulinės ligos požymiai. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Elektrovakuuminių prietaisų spinduliavimas. Apsauga nuo jonizuojančių spindulių priemonės. Mikroklimatas (Šiluminis komfortas). Oro darbo zonoje užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacijos sistemos. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Oro valymas. Vibracija ir triukšmas. Vibracijų (virpesių) rūšys. Virpesių šaltiniai pramonėje. Vibracijos normavimas. Vibracijos mažinimas. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Ultragarso normavimas. Triukšmo mažinimas. Apšvietimas. Spektrai. Pagrindiniai reikalavimai apšvietimo sistemoms. Dirbtinio ir natūralaus apšvietimo normavimas. Dirbtinio apšviestumo skaičiavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Informacijos atvaizdavimo priemonių išdėstymas. Valdymo pultai. Fizinis darbas. Ergonomikos metodai žmogaus saugoje. Kūrimo procesas. Gaisrinė sauga. Bendros žinios apie degimo procesą. Statinių ir įrenginių kategorijos pagal pavojų gaisrui ar sprogimui kilti. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Gaisrinės saugos organizavimas Respublikoje. Civilinė sauga. Atsakomybė. Teisinė darbo sauga. Įstatymo taikymas. Savivaldybių įgaliojimai. Profesinių sąjungų teisės. Saugos darbe struktūros įmonėse. Saugos darbe komitetai. Darbo aplinkos ir darbo vietų reikalavimas. Darbo priemonės ir jų priežiūra. Kenksmingų ir pavojingų medžiagų naudojimo reikalavimai. Gaminamos produkcijos reikalavimai. Saugaus darbų organizavimo ir vykdymo norminiai aktai. Privalomas sveikatos tikrinimas. Darbų sustabdymas. Darbdavio pareigos.
  Sauga, špera(17 puslapių)
  2006-02-24
 • Žmogaus sauga (2)

  Laboratoriniai darbai. Šiluminės aplinkos parametrų nustatymas. Gamybinės aplinkos užterštumo mažinimas. Triukšmo tyrimas. Dulkių koncentracijos ore nustatymas svėrimo metodu. Teorija: Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybė už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė darbdavio pareigos. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Darbuotojo pareigos. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Elektros izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų konstrukcijos, tipai. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo (elektra) klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotėkio srovių kompensavimas. Apsauginis elektros tinklo išjungimas. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Elektrotechninių apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinių krūviu. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektromagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimu vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Šiluminė aplinka. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Apšvietimo rodikliai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Ergonomikos metodai darbų saugoje. Potencialiai pavojingi darbai ir įrenginiai, jų eksploatacijos organizavimas. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje.
  Sauga, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-06
 • Žmogaus sauga (3)

  Įvadas. Profesinės rizikos vertinimas. Saugus elektros įrenginių eksploatavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-30
 • Žmogaus sauga (4)

  Įvadas. Darbuotojų mokymas saugių darbo metodų. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų priežastys, tyrimo metodas. Gaisrų gesinimo būdai ir medžiagos. Profesinės rizikos vertinimas. Rizikos analizė. Rizikos sumažinimas. Išvados.
  Sauga, namų darbas(27 puslapiai)
  2007-10-29
 • Žmogaus sauga (5)

  Dalyko samprata, sudėtinės dalys. Objektas - darbo vieta. Šiluminė aplinka. Šiluminės aplinkos poveikis žmogaus organizmui. Šiluminės aplinkos parametrų normavimas. Šiluminę aplinką apibūdina. Perkaitimas (hipertermija). Šiluminės aplinkos veiksnių poveikį optimizuoti galima. Cheminis kenksmingumas. Atsižvelgiant į poveikio ypatumą žmogaus organizmui, kenksmingos medžiagos skirstomos į. Normavimas. Priemonių oro gryninimui taikymo schema. Ventiliacinių sistemų klasifikacija. Skaičiavimas. Virpesių fizinės charakteristikos. Įtaka žmogui. Vibracijos kvalifikacija. Vibracijos mažinimo metodai. Triukšmo charakteristikos. Triukšmo klasifikacija. Triukšmo mažinimo metodai. Rega. Apšvietimo kiekybiniai rodikliai. Apšvietimo kokybiniai rodikliai. Apšvietimo normavimas. Apšvietimo projektavimas apima. Elektros srovė žmogui gali sukelti. Veiksniai įtakojantys elektros srovės poveikio pasekmes. Patalpų klasifikacija. Žmogus gali nukentėti(nuo elektros srovės. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Prisilietimas prie aktyviųjų dalių. Apsaugos nuo elektros būdų klasifikacija. Elektros izoliacija. Įnulinimas. Įnulinimo apsauginio veikimo principas. Įžeminimas. Apsaugos nuo elektros. Rankinės elektros mašinos. Reikalavimai dirbant su rankinėmis mašinomis ir įrankiais. Reikalavimai naudojantis kilnojamaisiais elektriniais šviestuvais. Elektrotechninis personalas. Pirmoji pagalba. Elektromagnetinių laukų šaltiniai. Elektromagnetinis langų pagrindinės charakteristikos. Biologinis elektromagnetinis laukų veikimas. Elektromagnetinių laukų normavimas. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Jonizuojantis spinduliavimas. Apsauga nuo statinės elektros. Jonizuojančių spindulių poveikis žmogui. Mechaninių pavojų šaltiniai ir zonos. Sauga darbe pagal specialybę. Slėginių indų ir aparatų eksploatacijos sauga. Darbų sauga suvirinant elektra. Darbų sauga suvirinant dujomis. Pagrindiniai įstatymai, standartai, normos, nuostatai, taisyklės ir instrukcijos. Valstybinė administracinė ir nevalstybinė darbuotojo saugos ir sveikatos (DSS) būklės kontrole. Atsakomybė už darbuotojo saugos ir sveikatos (DSS) normatyvinių aktų nevykdymą. Drausminės nuobaudos (darbdavys). Darbuotojo saugos ir sveikatos (DSS) organizavimas Respublikoje ir įmonėje. Saugių darbo metodų mokymas, žinių tikrinimas ir dokumentacija. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų tyrimo metodai, rodikliai, priežasčių klasifikacija. Metodai. Degimas. Medžiagų užsiliepsnojimas ir sprogimas. Savaiminis įkaitimas ir užsidegimas. Pastatų klasifikacija gaisro ir sprogimo atžvilgiu. Pastatų atsparumo ugniai laipsnis. Gaisro gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Gaisrų gesinimo būdai. Pirminės (pirmosios pagalbos) gaisrų gesinimo priemonės. Gaisro signalizacija ir automatinio gesinimo sistemos. Stacionarūs gaisrų gesinimo įrenginiai. Gaisrinės saugos organizavimas respublikoje ir įmonėje. Rizikos vertinimas. Pavojingų veiksnių identifikavimas. Rizikos tyrimas ir priimtinumo nustatymas. Rizikos apskaičiavimas ir įvertinimas. Priemonių rizikai šalinti arba mažinti parinkimas.
  Sauga, špera(16 puslapių)
  2009-02-04
 • Žmogaus sauga (6)

  Žmogaus sauga. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Darbų saugos kontrolė. Darbdavio pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, rūšys, ištyrimo metodika. Elektros srovės nutekėjimas. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros srovės būdai. Įžeminimas. Įnulinimas. Taupuminių nuotėkių srovių kompensavimas. Elektrotechninės apsaugos priemones. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektromagnetiniu lauku normavimas. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Aktyvumo vienetai, spinduliavimo dozės. Biologinis jonizuojančio spinduliavimo veikimas. Jonizuojančio spinduliavimo normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Šiluminė aplinka. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija, ventiliacinės sistemos. Ventiliacijos sistemų oro debitų parinkimas. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Vibracijų normavimas. Virpesių mažinimo budai. Triukšmo fizines charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai bei darbingumui. Darbo vietų apšvietimas. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Ergonomikos metodai ir rizikos vertinimas. Medžiagų užsidegimo sąlygos, ribinės koncentracijos. Gaisrinė sauga. Gamybinių patalpų, statinių gaisringumo kategorijos. Gaisrų profilaktika gamyboje. Gaisrinės saugos organizavimas Lietuvoje.
  Sauga, špera(12 puslapių)
  2009-12-10
 • Žmogaus sauga (7)

  Žmonių sauga, sudėtinės dalys, reikšmė. Pagrindiniai įstatymai, standartai, normos, nuostatai, taisyklės ir instrukcijos. Pagrindiniai saugos darbe normatyviniai dokumentai. Darbo sutartis. Darbo ir poilsio laikas. Viršvalandiniai darbai, budėjimas, darbas naktį. Viršvalandinių darbų apribojimas. Darbdavių teisės ir pareigos. Darbuotojų teisės ir pareigos. Darbų saugos ir sveikatos organizavimas Respublikoje. DSS (darbuotojų saugos ir sveikatos) struktūros įmonėse, įstaigose ir organizacijose: DSS (darbuotojų saugos ir sveikatos) priežiūra ir kontrolė. Darbuotojų mokymas saugių darbo metodų. Instruktavimo mokymo ir atestavimo darbuotojų sveikatos ir saugos reikalais nuostatai. Instrukcijų rengimo tvarka. Nelaimingų atsitikimų skirstymas, tyrimas ir registravimas. Nelaimingų atsitikimų tyrimo metodai ir rodikliai. Profesinės ligos. Jų skirstymas, tyrimas. Priemonės joms išvengti. Profesinės rizikos tyrimas, apskaičiavimas ir vertinimas. Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Žmogaus kūno termoregiliacija. Šilimos balansas. Šiluminės aplinkos parametrų optimizavimas. Darbo aplinkos užterštumo priežastys, užterštumo mažinimo būdai. Ventiliacijos sistemos, jų klasifikacija. Reikalavimai vėdinimo sistemai. Oro apykaitos skaičiavimas. Vietinės vėdinimo sistemos, efektyvumo nustatymas. Dulkės, klasifikacija, normavimas, apsauga nuo dulkių ir jų poveikis žmogui. Cheminės medžiagos toksiškumas. Nuo ko jis priklauso? Cheminių medžiagų klasifikacija, poveikis žmogui, normavimas. Taršalų patekimo į žmogaus organizmą būdai. Apsauga nuo cheminių medžiagų poveikio. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai. Darbų sauga cheminėje laboratorijoje. Asmeninės apsaugos priemonės. Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Vibracija, klasifikacija, vertinimas ir normavimas, vibracijos mažinimo būdai. Triukšmas, jo klasifikacija, vertinimas ir normavimas. Triukšmo charakteristikos ir jo poveikis žmogui. Triukšmo mažinimo būdai. Triukšmo poveikis žmogui. Ultragarsas. Infragarsas. Poveikis žmogui ir apsauga nuo jo. Apšvietimas, jo klasifikacija, regos laukas. Apšvietimą apibūdinantys rodikliai. Apšvietimo normavimas ir regos sugebėjimai. Dirbtinis apšvietimas, šviestuvai. Apsauga nuo statinės elektros. Elektromagnetiniai laukai ir apsauga nuo jų, poveikis žmogui. Jonizuojančio spinduliavimo rūšys, poveikis žmogui, normavimas, apsaugos priemonės. Technologinių procesų sauga. Technologinių įrengimų avarijų techninės priežastys. Korozija, apsaugos nuo korozijos būdai. Pavojingų zonų apsauga. Saugus slėginių indų naudojimas. Saugus balionų ir cisternų eksploatavimas. Elektros srovės poveikis žmogui. Įžemėjimo srovės nuotėkio zonos. Prisilietimo ir žingsnio įtampa. Apsauginis įnulinimas. Elektros įrenginių įnulinimas. Patalpų pagal elektros srovės pavojingumą klasifikacija. Įnulinimo efektyvumas. Apsauginis įžeminimas. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Gaisrinės saugos organizacijos respublikoje ir įmonėje. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojus. Statybos techninis reglamentas. Gaisrinė sauga pagrindiniai reikalavimai. Gaisrų klasifikacija. Gesintuvai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės, automatiniai gaisro gesinimo įrenginiai. Gaisro signalizacija ir automatinio gesinimo sistemos.
  Sauga, špera(19 puslapių)
  2010-01-26
 • Žmogaus sauga darbe

  Užduotis. Įvadas. Statybos įmonės pasirinkimas. Technologinių procesų, įrenginių, statinių, patalpų, sąrašai nurodant pavojingumo ar kenksmingumo charakteristikas. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos valdymo struktūra. Vieno statybinės technologijos padalinio darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos valdymo struktūra. Padalinio įrenginių, transporto ir inžinerinių komunikacijų išdėstymo reikalavimai saugos darbe atžvilgiu. Padalinio pagrindinių technologinių procesų vykdymui reikalingos techninės priemonės. Kolektyvinės saugos priemonės. Asmeninės saugos priemonės. Darbo vietų ir bendro apšvietimo reikalavimai; Poilsio, maitinimo, sanitarijos patalpų reikalavimai. Ergonominiai parametrai tinkuotojo darbo vietai (iš pagrindinių mechaninių technologinių procesų). Gelžbetoninių konstrukcijų montuotojo darbų saugos instrukcija. Parenkamos: meteorologinės sąlygos; Sanitarinės higieninės sąlygos; Elektrosaugos organizacinės ir techninės priemonės; Kėlimo įrenginių naudojimo organizacinės ir techninės priemonės; priešgaisrinės saugos priemonės. Įmonės civilinės saugos sistema.
  Sauga, referatas(30 puslapių)
  2006-03-01
 • Žmogaus sauga. Pirmoji medicininė pagalba nudegimų, nušalimų, elektros srovės ir įkandus gyvatei atvejais

  PowerPoint pristatymas. Gyvačių įkandimai. Pirmoji medicinos pagalba įkandus gyvatei. Klaidingos nuomonės apie pagalbą. Nušalimai. Pirmoji medicinos pagalba esant nušalimams. Pirmoji pagalba esant nušalimams. Nudegimai. Nudegimų klasifikacija. Pirmoji medicinos pagalba esant nudegimams. Elektros srovės poveikis. Greitoji medicinos pagalba paveikus elektros srove.
  Sauga, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-04-18
 • Žmogus ir aplinka (3)

  Kokia darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo paskirtis? Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbdavys. Padalinio vadovas. Darbuotojas. Darbuotojų atstovas. Darbo vieta. Darbo sąlyga. Darbo priemonė. Potencialiai pavojingas įrenginys. Kenksmingas veiksnys. Pavojingas veiksnys. Nelaimingas atsitikimas darbe. Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo. Profesinė liga. Profesinė rizika. Incidentas. Avarija. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Naktinės pamainos darbuotojas. Darbas pamainomis. Nėščia moteris. Neseniai pagimdžiusi moteris. Krūtimi maitinanti moteris. Kaip užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos garantijas? Kokie yra darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo taikymo ypatumai? Kas vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos viešąjį administravimą. Kas įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos politiką apskrityje? Kokios tarnybos steigiamos įmonėse darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti? Kam pavaldūs ir kam atsiskaito darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai? Ką privalo informuoti darbdavys apie darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įsteigimą? Kokiu būdu darbuotojai gali dalyvaut įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones? Kokia įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimo tvarka? Kokias teises turi darbuotojų atstovai darbuotojų saugos ir sveikatos komitete? Kas charakterizuoja mikroklimatą? Kokie yra saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir jų naudojimui? Kokios yra darbuotojų apsaugos nuo cheminių bei biologinių medžiagų poveikio? Kokie yra darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai gaminiams? Kokie yra bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo bendrieji principai? Kas yra įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos pasas? Kas pildo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą? Kokius žinote teisės aktus, reglamentuojančius saugaus darbo organizavimą ir jų vykdymą įmonėje? Kokiems asmenims privalomas sveikatos tikrinimas? Kas ir kaip organizuoja privalomą darbuotojų sveikatos tikrinimą? Ką žinote apie darbuotojų ir studentų evakuaciją bei avarijų prevenciją ir likvidavimo planus? Kokie darbuotojų veiksmai avarijų pavojaus atveju? Kada darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti? Kokia tvarka atliekama darbų sustabdymo procedūra Kokie reikalavimai įmonėse keliami gamybinės buities ir sanitarinės higienos reikalavimams? Kaip vykdomas darbdavių atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje? Kaip vykdomas padalinių vadovų atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais? Ką žinote apie darbuotojų instruktavimą jų saugos ir sveikatos klausimais? Kokias žinote darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas? Kokia darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo, tvirtinimo ir apskaitos tvarka? Kokius žinote darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimus? Kada vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinis instruktavimas ir koks instruktavimo įforminimas? Kam ir kada vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos pirminis instruktavimas darbo vietoje ir instruktavimo įforminimas? Kada ir kam vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos periodinis instruktavimas ir instruktavimo įforminimas? Kada ir kam vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos papildomas instruktavimas ir jo įteisinimas? Kaip vykdomas darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis? Kaip vykdomas medicinos paslaugų organizavimas įmonėje? Kokia tvarka darbdavys privalo perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbo vietą? Kokia yra darbdavių teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje? Kam darbdavys gali pavesti įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones įmonėje? Kokia yra darbuotojo pareiga darbuotojų saugos ir sveikatos srityje? Kokiuose dokumentuose nurodomos konkrečios darbuotojų pareigos saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę? Kokios yra darbuotojo teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje? Kokiu būdu darbuotojas praneša darbdaviui apie atsisakymą toliau dirbti, dėl saugos ir sveikatos neužtikrinimo? Kokiu pažeidimu laikomas nepagrįstas darbuotojo atsisakymas dirbti, dėl saugos ir sveikatos neužtikrinimo? Pagal ką vertinam darbuotojų saugos ir sveikatos būklė? Pagal ką vertinamos darbuotojų darbo sąlygos? Kaip kvalifikuojama darbo aplinka? Kaip apibūdinti optimalią darbo aplinką? Kaip apibūdinti normalią darbo aplinką? Kaip apibūdinti kenksmingą darbo aplinką? Kaip apibūdinti labai kenksmingą darbo aplinką? Kaip apibūdinti pavojingą darbo aplinką? Kokiu tikslu atliekamas darbo aplinkos vertinimas? Pagal ką vertinama darbo aplinka? Kas nustato darbo vietas, kuriose turi būti įtvirtinta darbo aplinka? Į kokį dokumentą surašomi darbo aplinkos tyrimų rezultatai? Kokiu tikslu atliekamas darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizės? Kada gali būti skiriamos darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizės? Kieno iniciatyva ar sprendimu yra atliekamo darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertizės? Kaip klasifikuojami nelaimingi atsitikimai? Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai pagal jų pasekmes? Kaip apibūdinti lengvą nelaimingą atsitikimą? Kaip apibūdinti sunkų nelaimingą atsitikimą? Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai pagal nukentėjusiųjų skaičių? Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai pagal ryšį su darbu? Kaip skirstomos profesinės ligos? Kas yra lėtinė profesinė liga? Kas yra ūmi profesinė liga? Kam darbdavys privalo pranešti apie nelaimingus atsitikimus, ūmias profesines ligas? Kam turi pranešti apie nelaimingą atsitikimą, ūmią profesinę ligą matęs asmuo? Kokiu dokumentu vadovaujamasi tiriant nelaimingus atsitikimus darbe? Kas sudaro komisiją tiriančią lengvą nelaimingą atsitikimą? Kas sudaro komisiją tiriančią sunkių nelaimingą atsitikimą? Kas daroma, jei ne visos šalys dalyvaujančios nelaimingo atsitikimo tyrime sutinka pasirašyti aktą? Kur saugomi nelaimingų atsitikimų aktai? Kam įteikiami nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo aktai? Kam įteikiami profesinių ligų tyrimo aktai? Ką privalo daryti darbdavys su darbuotojais sudarydamas ekonomines sutartis? Kokiais atvejais darbdaviai neatsako už nelaimingus atsitikimus, ar profesinius susirgimus? Kaip atlygina darbuotojui už pakenkimą sveikatai nelaimingo atsitikimo metu? Kas vykdo saugos ir sveikatos kontrolę įmonėje? Kokia yra Lietuvos respublikos Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo paskirtis? Kas yra darbo inspekcija? Ką apima darbo inspekcija pagal veiklą? Koks pagrindinis darbo inspekcijos uždavinys? Kokia veiklą vysto VDI įgyvendindama pagrindinį uždavinį. Kokias teises turi valstybiniai darbo inspektoriai?. Kokias pareigas turi darbo inspektoriai? Kokia yra darbo inspektorių tikrinimų vykdymo tvarka įmonėje? Kas vadovauja darbo inspekcijai ir jos valdybai? Kas skiria ir atleidžia vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių? Kas vadovauja valstybinių darbo inspekcijų teritoriniams skyriams? Kam gali būti apskųsti darbo inspektoriaus veiksmai ir sprendimai? Kaip skirtoms vėdinimo sistemos pagal oro cirkuliacijos sužadinimo būdą? Kaip skirstomos vėdinimo sistemos pagal paskirtį? Kaip skirstomos vėdinimo sistemos pagal apimtį? Kas sudaro ištraukiamąją vėdinimo sistemą? Kokios yra gamybinio apšvietimo rūšys? Kokios yra natūralaus apšvietimo rūšys? Kokie keliami reikalavimai apšvietimui? Kuo kenksmingas žmogui triukšmas? Kaip skirstomas triukšmas pagal kilimo šaltinį? Kaip sumažinti triukšmą? Kaip skirstoma vibracija pagal perdavimo būdą? Kaip skirst vibracija pagal atsiradimo šaltinį? Kaip sumažint vibraciją? Kokie yra apsaugos nuo elektromagnetinių laukų būdai? Kaip skirstomos asmeninės darbuotojų saugos darbe priemonės? Kaip skirstomi elektros tiekimo tinklai pagal srovę? Kaip skirstomi elektros tinklai pagal įtampą? Kokią įtampą naudoja dauguma vartotojų? Kaip vadinam įtampa tarp dviejų fazinių laidų? Kaip vadinama įtampa tarp fazės laido ir nulinio laido? Koks yra įžeminimo varžos dydis? Kas yra įžeminimas? Kas yra įnulinimas? Kokia įtampa yra sumažinta? Kokios yra individualios apsaugos nuo elektros priemonės? Kokios yra kolektyvinės apsaugos nuo elektros priemonės? Kokių tipų yra elektros saugikliai? Kaip apsisaugot nuo statinės elektros. Kaip "atjungti" žmogų nuo įtampos? Kuo pavojingas įkraunamas akumuliatorius? Kokios yra garo katilo avarijų priežastys? Kokie reikalavimai teikiami garo katilams? Kas kontroliuoja garo katilų darbą? Kur turi būti registruojami garo katilai? Kokie apsinuodijus gyvsidabriu požymiai? Kaip gyvsidabris gali patekti į žmogaus organizmą? Kuo pavojingi darbai bunkeriuose, cisternose, šuliniuose? Kas yra degimas? Ko reikia, kad vyktų degimas? Kokie rodikliai apibūdina degimo procesą? Kas yra pliūpsnio temperatūra? Kas yra užsiliepsnojimo temperatūra? Kokios yra gaisro kilimo priežiūra ir jų profilaktika? Kokia yra gamybinių procesų priešgaisrinė klasifikacija? Kaip skirstomos gaisrų gesinimo priemonės? Kaip skirstomi gesintuvai? Kokia yra vandens putų gesintuvo sudėtis ir veikimo principas? Kokia yra dujų gesintuvo sudėtis ir veikimo principas? Kas ir kaip organizuoja priešgaisrinę saugą įmonėje? Kokia yra Lietuvos respublikos civilinės saugos įstatymo paskirtis? Ką vadinam civiline sauga? Ką vadiname ekstremalia situacija? Ką vadinam ekstremaliu įvykiu? Kokias žinote ekstremalių situacijų priežasčių rūšis? Kas yra gelbėjimo darbai? Kas yra pavojingas objektas? Kas yra gyventojų evakavimas? Kas sudaro civilinės saugos ir gelbėjimo sistemą? Kokie civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai? Kokie yra civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos uždaviniai? Kokie yra civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organizavimo ir veiklos principai? Kokie dokumentai sudaro teisinius civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindą? Kokias pareigas ir funkcijas vykdo ūkio subjekto, įstaigos vadovas civilinės saugos srityje? Kokias pareigas ir funkcijas vykdo visuomeninės organizacijos civilinės saugos srityje? Kokios Lietuvos respublikos gyventojų teisės civilinės saugos srityje? Kokios Lietuvos respublikos gyventojų pareigos civilinės saugos srityje? Kelių lygių yra vadovavimas civilinei saugai? Kas yra vyriausia ekstremalių situacijų komisija, jos paskirtis? Ką vykdo ekstremalių situacijų valdymo centras? Kokiu tikslu sudaromos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgos? Kaip skirstomos civilinės saugos ir gelbėjimo pajėgos pagal savo paskirtį? Kokia valstybės priešgaisrinio gelbėjimo tarnybos padalinių paskirtis? Ką vykdo paieškos ir gelbėjimo tarnybos? Kas sudaro stebėjimo ir laboratorinės kontrolės tinklą? Kas vadovauja gelbėjimo ir kitiems neatidėliotiniems darbams? Kaip vykdomas gyventoju evakavimas? Kaip bus vykdomas evakavimas įvykus avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje? Kur organizuoja gyventojų civilinės saugos mokymą? Ką vykdo civilinės saugos mokymo centras? Kas finansuoja civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijas? Kam reikalingi civilinės saugos signalai? Kokius žinote civilinės saugos signalus? Kokias funkcijas ir pareigas atlieka ūkio subjekto, įstaigos vadovas civilinės saugos srityje? Kaip skirstomos kenksmingos medžiagos? Kokias žinote civilinės saugos dujokaukes? Kas sudaro dujokaukę? Nuo ko apsaugo respiratorius? Kokia žinote odos apsaugos priemones? Kaip skirstomos slėptuvės pagal apsauginį poveikį? Kaip skirstomos slėptuvės pagal sutalpinamų žmonių skaičių? Kaip skirstomos slėptuvės pagal parengties lygį? Kaip suprantate priešradiacines slėptuves? Kaip suprantate paprasčiausias priedangas? Kaip skirstomi radiacinės kontrolės prietaisai? Kas yra jodo profilaktika? Kada taikoma jodo profilaktika? Kaip elgtis prasidėjus radioaktyviam užteršimui? Kokias žinote jonizuojančio spinduliavimo rūšis? Kur gali susikaupti radono dujų? Kaip apsisaugoti nuo radono dujų poveikio? Kas priskiriama prie specialiojo švarinimo darbų? Kas yra dezaktyvacija ir kaip ji atliekama? Kas tai yra degazacija ir kaip ji atliekama? Kas tai yra demerkuzija ir kaip ji atliekama? Koks cheminės kontrolės prietaisų veikimo principas? Koks yra leistina radiacijos fonas mkR/h Lietuvos Respublikoje (LR)? Kaip dirbti su cheminės kontrolės prietaisu VPCHR? Kaip atlikti gaivinimą? Kaip uždėti timpą ant kraujuojančios žaizdos? Ką daryti apsinuodijus skrandį? Ką daryti apsinuodijus gyvsidabriu? Ką daryti apsinuodijus smalkėmis? Ką daryti įkandus gyvatei? Ką daryti įkandus šuniui? Kaip atlikti netiesioginį širdies masažą? Kas yra pilietinė gynyba? Kas yra žaliųjų judėjimas?
  Sauga, špera(16 puslapių)
  2006-03-16
 • Žmogus ir sauga

  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Europos Sąjungos (ES) darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų harmonizavimas. Profesinės rizikos vertinimo pagrindai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė, socialinė partnerystė. Darbdavių ir darbuotojų atestavimas, mokymas ir instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo ir poilsio laikas. Moterų darbas. Jaunimo darbas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimas. Sunkių ir mirtinų n.a. tyrimas. Darbo higiena. Darbo aplinkos meteorologinės sąlygos. Mikroklimato gerinimas. Gamybinės dulkės, jų savybės ir normavimas. Dulkių koncentracija. Dulkių mažinimo būdai. Kenksmingos cheminės medžiagos. Darbo vietų apšvietimas. Natūrali apšvieta. Dirbtinis apšvietimas. Triukšmas ir jo įtaka žmogui. Gamybiniai virpesiai. Jonizuojančioji spinduliuotė (radiacija). Elektromagnetinė spinduliuotė. Stresų įtaka saugiam darbui.
  Sauga, špera(9 puslapiai)
  2007-03-29
 • Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas

  Užduotis: Apskaičiuoti evakuacijos laiką iš auditorijos. Duota. Sprendimas. Išvada. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Užduotis. Apskaičiuoti medinės konstrukcijos atsparumo laiką gaisro atveju, kai ji yra gniuždoma centriškai ir lenkiama. Duota. Išvada.
  Sauga, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-11-22
 • Žmonių gelbėjimas gaisro metu

  Įvadas. Tikslai, uždaviniai. Tikslai: Supažindinti su katastrofomis bei avarijomis, dėl kokių priežasčių jos kyla ir kokias pasekmes jos turi; Paaiškinti ką reikia daryti kilus gaisrui, kaip gelbėti savo bei kitų gyvybes gaisro metu. Avarijos ir katastrofos. Nepaprasti įvykiai ir katastrofos atominėse elektrinėse. Žmonių gelbėjimas gaisro metu. Apie ugnį. Dega! Ką daryti? Išvada.
  Sauga, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-12-14
 • Žmonių gyvenamojoje aplinkoje girdimas triukšmas bei triukšmo įtaka sveikatai

  Įvadas. Darbo tikslas: paanalizuoti sąsajas tarp buitinio triukšmo ir žmonių sveikatos. Triukšmo istorija. Lietuvos ir Europos gyventojų nuomonė apie triukšmo poveikį. Lietuvos gyventojų nuomonė apie triukšmą. Europos gyventojų nuomonė apie triukšmą. Triukšmo poveikis sveikatai. Triukšmo poveikio specifikacija. Specifinis triukšmo poveikis sveikatai. Nespecifinis triukšmo poveikis sveikatai. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2010-09-16
 • Žmonių sauga

  Žmonių saugos laboratoriniai darbai. Gamybiniu patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo tyrimas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Mechaninių virpesių matavimas ir įvertinimas. Statybos generalinio plano tyrimas. Krovinių kėlimo mašinų saugaus darbo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Pdf formatas.
  Sauga, laboratorinis darbas(85 puslapiai)
  2005-10-07
 • Žmonių sauga (10)

  Elektros traumų priežastys. Įžeminimo įrengimas. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Patalpų klasifikavimas el. srovės pavojingumo atžvilgiu. Apsauga nuo elektros.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-09
 • Žmonių sauga (11)

  Laboratorinių darbų gynimo kontroliniai klausimai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Kas sudaro meteorologines sąlygas? Kas yra efektyvi ir ekvivalentiškai efektyvi temperatūra? Kaip apibūdinama ir išreiškiama santykinė drėgmė? Kaip ir kokiais prietaisais nustatoma santykinė drėgmė? Kaip normuojamos meteorologinės sąlygos? Kaip pašalinti per didelį šilumos ar drėgmės kiekį patalpoje? Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Kokia yra liuksometro paskirtis ir sudėtis? Paaiškinkite liuksometro elektrinę schemą. Paaiškinkite formulę NAK. Apskaičiuoti. Kaip normuojama natūrali apšvieta? Kokiais būdais nustatomas NAK darbo vietoje? Paaiškinkite A.Daniliuko grafikų esmę. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Kas yra garso slėgio lygis ir kaip jis išreiškiamas? Kokie yra triukšmo spektrai ir jų tipai? Kokiais būdais mažinamas triukšmas? Nuo ko priklauso konstrukcijos (gaubto) garso izoliacija? Kaip keičiasi garso slėgio lygis to paties triukšmo šaltinio atvirame lauke? Kaip normuojamas triukšmas? Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Kokia yra apsauginio įžeminimo (įnulinimo) paskirtis ir įrengimas? Koks yra apsauginio įžeminimo ir apsauginio įnulinimo skirtumas? Nuo ko priklauso įžemiklių varža? Nuo ko priklauso savitoji grunto varža? Kaip dažnai yra apžiūrima apsauginio įžeminimo įranga ir matuojama varža? Koks leistinas įžeminimo įrangos varžos dydis? Kas yra jonizuojančioji spinduliuotė? Sugertosios, lygiavertės ir ekspozicinės apšvitos dozių matavimo vienetai. Radioaktyviosios išskyros po Atominių elektrinių avarijų. Apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.
  Sauga, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-02-12
 • Žmonių sauga (12)

  Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Apsauginio įžeminimo tyrimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-02-12
Puslapyje rodyti po